Fapa Mallorca ha iniciat una sèrie de reunions amb els presidents i altres representants d’APIMAs per tal d’informar sobre:

  • les accions que estem duent a terme amb Conselleria d’Educació, Parlament, altres conselleries i Administracions.
  • Informació sobre campanya del menjadors escolars
  • Informació Cursos de formació
  • Informació dinamització APIMAS
  • Informació properes activitats
  • Recollir totes les demandes i/o reivindicacions de les diverses APIMAS

Les reunions s’han celebrat els dies   14 novembre a MANACOR, el 21 novembre a PALMA i el 28 novembre a Inca. Les reunions han servit a la Federació per posar-se al dia sobre les múltiples problemàtiques que han d’encarar les APIMAs en el seu funcionament diari. Una de les conclusions més importants, va ser la necessitat de reprendre els trets d’identitat de les associacions, que han passat moltes d’elles, a ser meres gestores d’activitats extraescolars i complementàries -a iniciativa pròpia o dels equips directius-.

Cal tornar a treure, del calaix de l’oblit, quines són les vertaderes funcions de les APIMAs i replantejar quin és el seu paper dins l’escola.