COAPA BALEARS RECLAMA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ LA DESTINACIÓ DELS FONS DEL MEC PER A FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) que representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes Balears, reclama a la Conselleria d’Educació saber a què ha destinat els doblers que el Ministeri d’Educació ha distribuït entre les Comunitats Autònomes per el sosteniment de les federacions i confederacions de mares i pares d’alumnes.

Ens hem assabentat per la Confederació Estatal d’Associacions de Pares d’Alumnes (CEAPA) que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha seguit distribuint, entre les distintes Comunitats Autònomes, unes quantitats de doblers procedents dels Fons de Cooperació Territorial, amb la finalitat de col·laborar en el sosteniment econòmic de les federacions i confederacions del moviment associatiu de mares i pares, per fer efectiu el dret de participació recollit en l’article 27, punt 5 de la Constitució Espanyola.

Des de la darrera convocatòria d’ajudes a les Federacions de Pares i Mares d’Alumnes que es va publicar el mes de novembre de 2010, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no ha tornat a fer cap altres convocatòria d’ajudes a les APIMA ni a les Federacions.

Per aquest motiu reclamam informació a la Conselleria d’Educació sobre aquests fons, quines quantitats ha rebut els darrers 5 anys del Ministeri d’Educació per aquest concepte i a què els ha destinat.

Seria molt greu que aquests doblers finalistes destinats a les Federacions que donen suport a les APIMA amb assessorament, representació i formació s’haguessin deixat perdre per part d’aquesta Conselleria. O molt més greu encara, que s’haguessin destinat a altres coses que no correspondrien donat que són doblers finalistes.