Confonen hores laborals dels docents i hores lectives

Una vegada més la Conselleria d’Educació demostra la seva manca de criteri a més de demostrar els pocs
coneixements matemàtics i de la normativa que ella mateix publica respecte de l’horari laboral, de
permanència i lectiu dels docents als centres de les Illes Balears. Demostra no tenir cap respecte cap els
drets de l’alumnat a estar atesos correctament durant l’horari lectiu i l’horari escolar als centres educatius.
Dret que és compatible amb els drets sindicals dels docents si hi ha voluntat de compatibilitzar-ho.
Com desgraciadament ja estam acostumades les famílies de les Illes Balears, la Consellera Riera confon
l’horari laboral dels docents, l’horari escolar de l’alumnat i l’horari lectiu dels centres educatius. Si ho
tengués clar i amb uns mínims coneixements de matemàtiques, veuria que no són dos drets
incompatibles.

Lamentablement, la Consellera d’Educació, a més de suspendre les activitats lectives a les 13h el proper
dia 4 de desembre, també suspendria les matemàtiques de Primària. Per què ho tengui clar li explicarem a
nivell de primària ja que ens fa tenir dubtes del seu nivell i del dels seus assessors en matèria educativa.
Segons les Instruccions per el Curs 2014-2015 publicades per aquesta Conselleria tant per a Educació
Infantil i Primària com per Educació Secundària, l’horari laboral dels docents és de 37,5 hores
setmanals distribuïdes segons les necessitats dels centres educatius.

A Educació Infantil i Primària l’horari de permanència dels docents és de 30 hores setmanals. Mentre
que l’horari lectiu es de 25 hores setmanals i 5 de complementàries. Per altre part, les Instruccions diuen
que “Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a activitats relacionades
amb la docència i la formació permanent, que no s’han de fer necessàriament al centre.”No vol dir
necessàriament que no puguin anar al centre a votar durant aquestes hores.

Igualment a Secundària, l’horari de permanència al centre educatiu dels docents és de 30 hores de
permanència repartides en 26 hores lectives i complementàries i 4 de reunions d’equip docent. Igualment,
les Instruccions diuen que “Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a
activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que no s’han de fer necessàriament al
centre.” No vol dir necessàriament que no puguin anar al centre a votar durant aquestes hores.

En resum, perquè s’entengui bé, farem un esquema amb les hores i les sumes i restes per si de cas no va
anar a classe el dia que s’explicava l’horari laboral:

Centres d’Educació Infantil i Primària
Horari laboral dels docents: 37,5 hores setmanals
Horari lectiu dels docents: 25 hores setmanals
Hores disponibles per votar sense suspendre activitats lectives: 12,5 hores setmanals

Centres d’Educació Secundària
Horari laboral dels docents: 37,5 hores setmanals
Horari lectiu dels docents: 26 hores setmanals
Hores disponibles per votar sense suspendre activitats lectives: 11,5 hores setmanals.