Notícies

Notícies generals

IRREGULARITATS A LA RESOLUCIÓ DE LES AJUDES DE MENJADOR

coapaDia 29 de juliol s’ha publicat al BOIB les llistes definitives de la convocatòria de les ajudes de menjador link-blue, i FAPA Mallorca i COAPA Balears ens hem posat en contacte amb la Conselleria d’Educacio fent una sèrie de propostes per a normalitzar les irregularitats que s’han produïdes i els perjudicis que aquestes poden ocasionar a les famílies afectades.

La data de publicació fora de l’horari lectiu, 29 de juliol, ha fet que les famílies no tenen coneixement de la publicació de les llistes definitives, ja que els centres, que habitualment són els que informen, el mes d’agost estan tancats.

En el cas que les famílies sol·licitants s’hagin assabentat de la publicació, la Conselleria ha fet servir a la resolució definitiva publicada al BOIB uns codis per identificar l’alumne, el qual no coneixen les famílies, i això no fa possible que es pugui saber si les ajudes han estat concedides o no.

Tot això provoca que les famílies no puguin exercir el seu dret de recórrer, si escau, la resolució en el termini d’un mes que assenyala la resolució, i això podria provocar la ineficàcia de la Resolució admnistrativa.

En un primer contacte amb la Conselleria, hem proposat ampliar el termini de recurs a la recepció comptabilitzant només els dies lectius, com la mateixa Conselleria ha establert pel que fa als pagaments, donant els temps necessari perquè les famílies s’assabentin de la publicació i puguin demanar el seu codi personal.

La conselleria no ha admès aquesta proposta i la Cap d’Escolarització únicament ha accedit a facilitar els codis a cada família telefònicament, solució que consideram molt limitada perquè no soluciona el fet de que moltes famílies no coneixeran la publicació de les llistes fins que el centri es posi en contacte amb elles.

En qualsevol cas, les famílies que hagin demanat ajudes de menjador poden demanar el seu codi telefònicament a la Conselleria i consultar les llistes als enllaços que trobaran al final de la següent web link-blue.

Tot plegat es vulneren una vegada més els drets de les famílies per no haver fet les coses en temps i forma. Basta recordar que la pròpia conselleria s’havia AUTOCOMPROMÈS a les bases en fer un primer pagament el dia 30 de juny però en aquesta data encara no tenia resolta la resolució, provocant que un any més els pagaments es facin amb un curs de retard.

Podeu consultar aquí la nota de premsa íntegrapdf.

LA CONSELLERIA OBLIGA A APLICAR ELS PROJECTES TIL NO APROVATS

Nota de premsa de FAPA Mallorca:

La Conselleria ha tornat a actuar amb improvisació i de manera autoritària davant la no aprovació dels aspectes pedagògics dels projectes TIL, per part dels claustres de molts de centres. Avui hapublicat al BOIB una resolució pdf que obliga als centres a aplicar els projectes TIL malgrat no siguin aprovats pels claustres, aprovació d’obligat cumpliment segons la normativa actual, mostrant una vegada més el seu menyspreu per les comunitat educatives i la seva falta d’intenció d’arribar al consens.

FAPA Mallorca en representació de 185 APIMA a Mallorca, amb aproximadament 32.000 famílies associades, vol comunicar la seva indignació més profunda per la darrera actuació de la Conselleria d’Educació qui, lluny de treballar per la recuperació de l’estabilitat als centres, ha reactivat el conflicte educatiu amb la imposició d’una resolució que obliga a aprovar aquells projectes TILs dels centres que, segons criteri dels claustres, no s’hagin aprovat a dia d’avui.

Des dels claustres, ja que als Consells Escolars se’ls ha despullat actualment de la capacitat de decisió que tenien abans de la imposició de la LOMCE, l’objectiu de la no aprovació era fer palesa la disconformitat amb uns projectes que no presenten garanties pedagògiques per a l’aplicació a les aules i que per tant es no es consideren bons pels nostres fills i filles.

Davant aquesta postura responsable dels docents, la qual compartim, les persones al capdavant de la Conselleria d’Educació han demostrat una vegada més la seva incapacitat per arribar a punts de consens i han optat per imposar per la força uns projectes TIL que no es sostenen pedagògicament.

Però, a més, aquesta acció prepotent i unilateral, fora escoltar ningú, també entra en conflicte amb elprincipi de jerarquia normativa perquè la Conselleria actua en contra de la seva pròpia norma, elprincipi de sotmetiment a la Llei de les administracions i el principi d’autonomia de centre, sempre anomenat des de la Conselleria però sempre interpretat de forma interessada. Tot plegataquesta Resolució presenta indicis que generen dubtes raonables sobre la seva legalitat, però la Conselleria que ja té experiència sobre la vulneració dels drets fonamentals ha ignorat les conseqüències per tal de fer la seva voluntat.

Per tot això, les associacions de mares i pares, que treballam conscients de la nostra responsabilitat i del compromís amb les famílies, vivim aquesta situació amb preocupació perquè l’educació dels nostres fills i filles està en mans de qui no sap què es fa i, lluny posar-hi seny, fan i desfan sense cap més altre argument que imposar la seva voluntat encara que això perjudiqui a l’alumnat.

Davant d’aquest escenari, volem manifestar el nostre suport als claustres perquè en l’exercici de la seva tasca puguin decidir d’acord amb el seu criteri professional, volem manifestar que mantindrem les nostres conviccions i el respecte per la llei, que no és el mateix que fer servir les eines normatives de forma interessada i finalment esperam que els tribunals, a qui hem recorregut sobre la validesa de l’Ordre de desenvolupament del TIL, preguin les decisions oportunes per restaurar la legalitat, la qual cosa tindria conseqüències sobre la situació que planteja aquesta darrera Resolució i sobre l’abús en les formes d’implantació de les normes que cada dia semblen més d’un altre temps.

No podem acabar sense recordar que un curs que no ha estat normal no podia acabar de forma normal i la Sra. Camps ha volgut ser protagonista ficant la pota una vegada més. Qui no demostra capacitat no hauria d’accedir al poder i qui, com és el cas, demostra la seva ignorància i incapacitat hauria de ser retirat del seu càrrec per evitar conseqüències irreversibles.

ADMÈS EL RECURS CONTRA L’ORDRE DEL TIL

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions de FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca i de les 270 APIMA que en representen aquestes federacions, vol comunicar que s’ha admès a tràmit el recurs contra l’Ordre de desenvolupament del TIL pels propers cursos. Així mateix, es formarà una peça separada per a la petició de suspensió cautelar, demanada per evitar les conseqüències negatives que la seva aplicació tendrà sobre els nostres fills i filles.

PRIMER.- D’acord amb la notificació rebuda de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en data 21 de juliol de 2014 es va resoldre l’admissió a tràmit  del recurs contenciós-administratiu que es va formular contra l’Ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, publicada en el BOIB núm. 64, de dia 10 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris.

SEGON.- També se’ns ha comunicat que pel que fa a la petició de suspensió cautelar es formarà una peça separada i d’acord amb la normativa d’aplicació se li atorga a la Conselleria d’Educació el termini de 10 dies per exposar el que consideri oportú.

TERCER.- Finalment se’ns informa que s’ha designat com a magistrat-ponent pel recurs a l’Il·lm Sr. Gabriel FIOL GOMILA.

MESURES CAUTELARS CONTRA L’ORDRE DEL TIL

COAPA Balears en representació de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca) així com també en representació de les més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes federades, vol comunicar que:

En data 10 de juliol s’ha anunciat davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’Ordre de desenvolupament del TIL.

Aquesta demanda que ja s’havia anunciada per part de la nostra Confederació estava pendent de les conclusions d’un informe jurídic que s’havia encarregat a la UIB per tal d’iniciar les nostres accions judicials amb suficients garanties.

Així, l’informe de la UIB, sobre la legalitat de l’Ordre de la Conselleria d’Educació, de 9 de maig, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL als centres docents no universitaris, lliurat la setmana passada conclou que:

  1. Pel que fa al procediment d’elaboració de l’Ordre manca l’informe preceptiu d’alguns òrgans i institucions consultives (com la mateixa UIB), la qual cosa constitueix un vici rellevant del procediment afecta a la validesa de la norma reglamentària.
  2. En relació a l’habilitació de la Consellera per dictar l’Ordre analitzada, cal entendre que el Decret Llei 5/2013 esgota la seva vigència al curs 2013-14 per voluntat de l’autor de la disposició, així l’Ordre en qüestió en allò que desenvolupa el Decret Llei és invàlida ja que no té habilitació per regular la matèria a la qual es refereix.
  3. La implantació d’un sistema integrat de llengües que imposa una llengua estrangera com a llengua vehicular per a l’ensenyament de disciplines no lingüístiques, com indica l’Ordre, no encaixa amb els principis fonamentals de l’ensenyament plurilingüe que estableix la LOMQE, que és norma bàsica de l’Estat aprovada i publicada abans de l’inici de la tramitació de l’Ordre.
  4. El principi d’universalitat del TIL impedeix que els centres, a la vista de les necessitats del seu entorn, puguin prendre decisions sobre el desenvolupament i complement del seu currículum atesa la rigidesa i detallisme sobre la determinació horària en relació a les llengües en que s’ha d’impartir la docència.
  5. Els alumnes de les Illes, que hauran tingut unes condicions de formació distintes pel TIL, s’hauran de sotmetre a unes proves comunes a tot l’Estat que pretenen garantir la igualtat per a l’obtenció dels títols acadèmics i es trobaran en situació desigual a la resta d’alumnes de l’Estat. Així, si la normativa autonòmica genera desequilibris respecte a la regulació bàsica de l’Estat i no es corregeix, se vulnera el principi d’igualtat (art. 14 CE).
  6. En la mesura que s’estableix la igualtat horària entre les dues llengües, l’Ordre contradiu l’article 1.2 de la Llei de normalització lingüística de rang superior afectant al principi de jerarquia normativa, la qual cosa provocaria la nul·litat de ple dret dels preceptes afectats.
  7. La concreció de l’Ordre, sobre l’equilibri entre llengües, ignora la línia jurisprudencial ja que planteja l’assoliment de l’equilibri lingüístics en quant als resultats de l’ensenyament i no com un apriorisme aritmètic com pretén l’Ordre. Una cosa és la convivència de dues llengües en plena igualtat jurídica i l’altra donar el mateix tractament a les dues, quan una d’elles no està en plena igualtat amb l’altra.

Queda prou clar, fins i tot per algú no especialment versat en la matèria, que aquesta ordre té greus mancances que afecten a la seva legalitat i des de COAPA es considera necessari emprendre actuacions davant els tribunals.

Per tot això, d’acord amb aquests arguments, COAPA Balears i cadascuna de les Federacions que la integren presentarem una demanda contra l’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES DESENVOLUPEN DETERMINATS ASPECTES DEL TIL ALS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS.

Per evitar les greus conseqüències que sobre els drets dels nostres fills/es pot tenir la seva aplicació, es demana també la seva suspensió cautelar.

L’informe de la UIB està signat conjuntament per cinc professors de Dret Constitucional, Administratiu i Internacional de la Universitat de les Illes Balears, als quals hem d’agrair la seva tasca i gran implicació personal i institucional.

AJUDES DE MENJADOR CURS 2013-14

logo_caibS’han publicat les ajudes individualitzades de menjador del curs escolar 2013-2014: BOIB 046 5/04/14. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport.

Informacio de la web de la Direcció General de Planificació i Centres

Persones destinatàries

Alumnes que durant el curs escolar 2013-2014 cursen estudis a centres públics i alumnes de centres concertats, sempre que hi hagin estat escolaritzats d’ofici per l’Administració Educativa.

Requisits

L’alumne ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim del 50% entre el dia 13 de setembre de 2013 i 20 de desembre de 2013 (primer cobrament) i entre el dia 7 de gener de 2014 i el dia 20 de juny de 2014 (segon cobrament).

Termini: Del 28 d’abril de 2014 al 9 de maig de 2014, ambdós inclosos.

Lloc: Les sol·licituds s’han de presentar al centre escolar on està matriculat l’alumne el curs 2013-2014.

Model de sol·licitud:

QUERELLA CONTRA BAUZÁ, CAMPS I ESTARELLAS

fapma-menorcaAmb data de divendres 4 d’abril, FAPMA Menorca ha presentat als jutjats de Palma una querella criminal contra José Ramón Bauzá, Juana Maria Camps i Guillem Estarellas.

Aquesta acció arrenca dels acords que es van adoptar a les assemblees dels passats mesos de setembre i octubre. Abans d’arribar-hi s’han esgotat totes les vies (mobilització, aules buides, recursos administratius, recursos a la defensora del poble, etc). Creiem que en els darrers mesos s’han dut a terme actuacions molt greus i aparentment irregulars o il·legals. Entre elles: imposar el projecte de TIL als centres en contra de l’opinió dels conselles escolars, expedientar els directors de forma arbitrària i aprovar el TIL per Decret Llei després que hagués estat suspès pel Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Aquestes actuacions van en contra del tipus de sistema educatiu que defensam i, si s’han fet de forma irregular, no podem deixar-les passar per alt. Per açò, ara demanam a la justícia que s’hi pronunciï; que digui si són correctes o no. Nosaltres, com a organització social, no esteim ni a governs ni a parlaments. L’única via que tenim per fer prevaldre els nostres drets és invocar-los davant de la justícia.

Les despeses de la querella s’han pagat fins ara amb aportacions voluntàries. Per continuar sostenint les despeses, hem posat en marxa una campanya de micromecenatge a www.totsuma.cat/querellabauza . FAPMA Menoraca no destinarà doblers del seu pressupost ordinari a aquesta acció.

Cordialment,

FAPMA Menorca

COAPA PRESENTA RECURS CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU PER PRESUMPTE NOMENAMENT ARBITRARI DE REPRESENTANT AL CEIB

 

COAPA PRESENTA CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU CONTRA LA CONSELLERA CAMPS PER PRESSUMPTE ARBITRARIETAT AL NOMENAMENT D’UN MEMBRE DEL CEIB

Els Consellers del Consell Escolar de les Illes Balears en representació de COAPA, Vicenç Rodrigo i Josep Castells, han presentat avui matí a la Sala de Contenciós-Administraitu del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears un recurs contra la Consellera d’Educació, Joana Maria Camps, per la designació i nomenament d’una persona com a membre del Consell Escolar de les Illes Balears dins el grup de “personalitats de prestigi reconegut a l’àmbit de l’educació” de la que no consta cap reconeixement dins l’àmbit educatiu, ni s’han donat explicacions que acreditin els requisits que preveu la llei, malgrat les nostres reiterades sol·licituds.

Vagi per endavant que no es tracta de cap qüestió personal contra aquesta persona que segurament és una víctima més d’una manera arbitrària de fer, a la que ja ens té acostumats aquesta Conselleria d’Educació. No obstant, consideram una burla a la comunitat educativa el menyspreu que demostra la Conselleria d’Educació cap el Consell Escolar de les Illes Balears amb la connivència del seu President, el Sr. Jordi Llabrés, qui té entre les seves funcions la de “proposar el nomenament i cessament dels consellers” (article 17.o del Reglament del CEIB).

Recordam que la Llei que regula el Consell Escolar de les Illes Balears diu al seu article 9 m) que seran elegits “Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de l’educació, designades pel conseller competent en matèria d’educació, alguna de les quals haurà de pertànyer a un moviment de renovació pedagògica o institució reconeguda en l’àmbit educatiu.”

Al Decret-Llei 5/2012, de mesures urgents per a la reducció de dèficit públic, el nombre de representants d’aquest grup va ser reduït a dues persones, el que fa que sigui més important encara que les persones designades tinguin una trajectòria i coneixements suficientment reconeguts per la comunitat educativa perquè les seves opinions corresponguin al que realment representen dins el Consell Escolar de les Illes Balears.

Aquesta manera d’actuar no fa més que aprofundir en el desprestigi en què ha caigut aquest Consell Escolar i la Conselleria d’Educació que el sustenta. Si els experts de reconegut prestigi en els que se recolza aquesta Conselleria tenen el mateix nivell que aquesta persona nomenada, no ens estranya gens que hagin aconseguit deixar el sistema educatiu de les Illes Balears en el desordre i desconcert en el que està.

INFORME COMPETÈNCIES ANGLÈS – ADESMA

adesmaL’associació de directors de secundària de Mallorca, ADESMA, ha el·laborat un informe d’avaluació inicial de competències lingüístiques en anglès de l’alumnat de 1r d’ESO.

L’objectiu d’aquesta prova, feta a 2.376 alumnes de 1r d’ESO de 23 centres de secundària, és determinar si l’alumnat d’aquest nivell té suficient competència lingüística per a rebre classes de matèries no lingüístiques íntegrament en llengua anglesa. Això implica: llegir i entendre textos en anglès de la matèria corresponent i ser capaç d’entendre una explicació oral en anglès de la matèria.

Cal recordar que la Conselleria només té previst fer proves d’avaluació inicial als cursos de Primària, i sense contemplar la utilització de l’anglès en una matèria no lingüística.

Les conclusions de l’informe, que podeu consultar íntegre al final, són:

  • Un 78% dels alumnes no pot entendre un text de la matèria en anglès.
  • Un 82% dels alumnes no pot entendre una explicació oral de la matèria adaptada al seu nivell.

pdf Informe complet ADESMA

28N – TENIM RAONS PER OBRIR

28n_tutenslaclau

 

Ja som 94 centres a Mallorca

12 centres a Eivissa

tots els centres de Formentera

 

28N – AVUI TU TENS LA CLAU

28_93centres

28N_Formentera

RESULTAT CONSULTA PER L’EDUCACIÓ

consultaxeducacioAvui la Plataforma Estatal per l’Educació Pública ha entregat al president del Govern de l’Estat un comunicat amb els resultats de la Consulta Ciutadana per l’Educació.

Més de 1,8 milions de persones han participat a la Consulta i un 99% ha expressat el seu rebuig a les polítiques educatives del Govern i a les retallades que sofreix el sistema educatiu.

Per tot això, es demana un canvi inmediat en la direcció de les actuacions dels nostres governants actuals i s’exigeix la retirada inmediata de la LOMCE, l’aturada de les retallades i la recuperació de la inversió perduda, així com el relleu del Ministre d’Educació i del seu equip de col·laboradors, per inicar una nova etapa a l’educació.

Anar a l'inici