Menorca

ADMÈS EL RECURS CONTRA L’ORDRE DEL TIL

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions de FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca i de les 270 APIMA que en representen aquestes federacions, vol comunicar que s’ha admès a tràmit el recurs contra l’Ordre de desenvolupament del TIL pels propers cursos. Així mateix, es formarà una peça separada per a la petició de suspensió cautelar, demanada per evitar les conseqüències negatives que la seva aplicació tendrà sobre els nostres fills i filles.

PRIMER.- D’acord amb la notificació rebuda de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en data 21 de juliol de 2014 es va resoldre l’admissió a tràmit  del recurs contenciós-administratiu que es va formular contra l’Ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, publicada en el BOIB núm. 64, de dia 10 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris.

SEGON.- També se’ns ha comunicat que pel que fa a la petició de suspensió cautelar es formarà una peça separada i d’acord amb la normativa d’aplicació se li atorga a la Conselleria d’Educació el termini de 10 dies per exposar el que consideri oportú.

TERCER.- Finalment se’ns informa que s’ha designat com a magistrat-ponent pel recurs a l’Il·lm Sr. Gabriel FIOL GOMILA.

MESURES CAUTELARS CONTRA L’ORDRE DEL TIL

COAPA Balears en representació de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca) així com també en representació de les més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes federades, vol comunicar que:

En data 10 de juliol s’ha anunciat davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’Ordre de desenvolupament del TIL.

Aquesta demanda que ja s’havia anunciada per part de la nostra Confederació estava pendent de les conclusions d’un informe jurídic que s’havia encarregat a la UIB per tal d’iniciar les nostres accions judicials amb suficients garanties.

Així, l’informe de la UIB, sobre la legalitat de l’Ordre de la Conselleria d’Educació, de 9 de maig, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL als centres docents no universitaris, lliurat la setmana passada conclou que:

  1. Pel que fa al procediment d’elaboració de l’Ordre manca l’informe preceptiu d’alguns òrgans i institucions consultives (com la mateixa UIB), la qual cosa constitueix un vici rellevant del procediment afecta a la validesa de la norma reglamentària.
  2. En relació a l’habilitació de la Consellera per dictar l’Ordre analitzada, cal entendre que el Decret Llei 5/2013 esgota la seva vigència al curs 2013-14 per voluntat de l’autor de la disposició, així l’Ordre en qüestió en allò que desenvolupa el Decret Llei és invàlida ja que no té habilitació per regular la matèria a la qual es refereix.
  3. La implantació d’un sistema integrat de llengües que imposa una llengua estrangera com a llengua vehicular per a l’ensenyament de disciplines no lingüístiques, com indica l’Ordre, no encaixa amb els principis fonamentals de l’ensenyament plurilingüe que estableix la LOMQE, que és norma bàsica de l’Estat aprovada i publicada abans de l’inici de la tramitació de l’Ordre.
  4. El principi d’universalitat del TIL impedeix que els centres, a la vista de les necessitats del seu entorn, puguin prendre decisions sobre el desenvolupament i complement del seu currículum atesa la rigidesa i detallisme sobre la determinació horària en relació a les llengües en que s’ha d’impartir la docència.
  5. Els alumnes de les Illes, que hauran tingut unes condicions de formació distintes pel TIL, s’hauran de sotmetre a unes proves comunes a tot l’Estat que pretenen garantir la igualtat per a l’obtenció dels títols acadèmics i es trobaran en situació desigual a la resta d’alumnes de l’Estat. Així, si la normativa autonòmica genera desequilibris respecte a la regulació bàsica de l’Estat i no es corregeix, se vulnera el principi d’igualtat (art. 14 CE).
  6. En la mesura que s’estableix la igualtat horària entre les dues llengües, l’Ordre contradiu l’article 1.2 de la Llei de normalització lingüística de rang superior afectant al principi de jerarquia normativa, la qual cosa provocaria la nul·litat de ple dret dels preceptes afectats.
  7. La concreció de l’Ordre, sobre l’equilibri entre llengües, ignora la línia jurisprudencial ja que planteja l’assoliment de l’equilibri lingüístics en quant als resultats de l’ensenyament i no com un apriorisme aritmètic com pretén l’Ordre. Una cosa és la convivència de dues llengües en plena igualtat jurídica i l’altra donar el mateix tractament a les dues, quan una d’elles no està en plena igualtat amb l’altra.

Queda prou clar, fins i tot per algú no especialment versat en la matèria, que aquesta ordre té greus mancances que afecten a la seva legalitat i des de COAPA es considera necessari emprendre actuacions davant els tribunals.

Per tot això, d’acord amb aquests arguments, COAPA Balears i cadascuna de les Federacions que la integren presentarem una demanda contra l’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES DESENVOLUPEN DETERMINATS ASPECTES DEL TIL ALS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS.

Per evitar les greus conseqüències que sobre els drets dels nostres fills/es pot tenir la seva aplicació, es demana també la seva suspensió cautelar.

L’informe de la UIB està signat conjuntament per cinc professors de Dret Constitucional, Administratiu i Internacional de la Universitat de les Illes Balears, als quals hem d’agrair la seva tasca i gran implicació personal i institucional.

AJUDES DE MENJADOR CURS 2013-14

logo_caibS’han publicat les ajudes individualitzades de menjador del curs escolar 2013-2014: BOIB 046 5/04/14. Les ajudes es concediran per motius socioeconòmics o bé per motius de transport.

Informacio de la web de la Direcció General de Planificació i Centres

Persones destinatàries

Alumnes que durant el curs escolar 2013-2014 cursen estudis a centres públics i alumnes de centres concertats, sempre que hi hagin estat escolaritzats d’ofici per l’Administració Educativa.

Requisits

L’alumne ha d’haver fet ús del servei de menjador un mínim del 50% entre el dia 13 de setembre de 2013 i 20 de desembre de 2013 (primer cobrament) i entre el dia 7 de gener de 2014 i el dia 20 de juny de 2014 (segon cobrament).

Termini: Del 28 d’abril de 2014 al 9 de maig de 2014, ambdós inclosos.

Lloc: Les sol·licituds s’han de presentar al centre escolar on està matriculat l’alumne el curs 2013-2014.

Model de sol·licitud:

QUERELLA CONTRA BAUZÁ, CAMPS I ESTARELLAS

fapma-menorcaAmb data de divendres 4 d’abril, FAPMA Menorca ha presentat als jutjats de Palma una querella criminal contra José Ramón Bauzá, Juana Maria Camps i Guillem Estarellas.

Aquesta acció arrenca dels acords que es van adoptar a les assemblees dels passats mesos de setembre i octubre. Abans d’arribar-hi s’han esgotat totes les vies (mobilització, aules buides, recursos administratius, recursos a la defensora del poble, etc). Creiem que en els darrers mesos s’han dut a terme actuacions molt greus i aparentment irregulars o il·legals. Entre elles: imposar el projecte de TIL als centres en contra de l’opinió dels conselles escolars, expedientar els directors de forma arbitrària i aprovar el TIL per Decret Llei després que hagués estat suspès pel Tribunal Superior de Justícia de Balears.

Aquestes actuacions van en contra del tipus de sistema educatiu que defensam i, si s’han fet de forma irregular, no podem deixar-les passar per alt. Per açò, ara demanam a la justícia que s’hi pronunciï; que digui si són correctes o no. Nosaltres, com a organització social, no esteim ni a governs ni a parlaments. L’única via que tenim per fer prevaldre els nostres drets és invocar-los davant de la justícia.

Les despeses de la querella s’han pagat fins ara amb aportacions voluntàries. Per continuar sostenint les despeses, hem posat en marxa una campanya de micromecenatge a www.totsuma.cat/querellabauza . FAPMA Menoraca no destinarà doblers del seu pressupost ordinari a aquesta acció.

Cordialment,

FAPMA Menorca

VAGA GENERAL D’EDUCACIÓ [24 OCTUBRE]

24O_vaga

Teniu més informació a FAPA Mallorca

 

CONSULTA CIUTADANA PER L’EDUCACIÓ

consultaxeducacio

La Plataforma Estatal per l’Educació Pública ha organitzat una Consulta Ciutadana per l’Educació.

A diferents llocs de l’estat s’han organitzat meses de consulta on tothom pot participar de la consulta.

El conflicte educatiu que vivim a les Illes Balears no ens ha permès participar-hi com hauríem volgut, però encara ho podem fer a www.consultaciudadanaporlaeducacion.org, AMPLIAT FINS dia 27 d’octubre i difonent la iniciativa per les xarxes socials.

Vos animam a participar-hi i a donar la vostra opinió!!

El Govern central i els autonòmics han realitzat i segueixen realitzant retallades en educació, que volen justificar per la situació econòmica actual, però que, segons la majoria de la Comunitat Educativa, estan afectant greument el sistema educatiu.

 

A més, el Govern central està realitzant una sèrie de reformes, como la LOMQE o el Reial Decret de Beques, que, segons la majoria de la Comunitat Educativa, estant perjudincant l’educació pública, i suposen la tornada a a un sistema basat en la selecció de l’alumnat perquè el progrés en els estudis estigui condiciont, amb caràcter general, al nivell social i a les posibilitats econòmiques de les seves famílies, expulsant del sistema a tots els que no encaixin en un perfil prefitxat per qüestions ideològiques.

 

Els Governs causants de la situació descrita han tractat d’ignorar fins ara l’opinión dels ciutadans que, en la seva inmensa majoria, rebutgen tant les retallades como les polítiques que les sustenten i les reformes que s’estan realitzant en el nostre sistema educatiu.

 

La Plataforma Estatal per l’Educació Pública pensa que ha arribat el moment de recollir, de forma directa, l’opinió dels ciutadans i demostrar que les posicions mantingudesen defensa dels drets dels ciutadans estan basades en aquesta opinió. Amb això, s’intenta canviar la manera actual de governar-nos, paralitzando les retallades i iniciant el procés de revertir totes les que s’han fet en els darrers anys i frenant les reformes iniciades per, entre tots, iniciar un procés de diàleg i cerca de consens en matèria educativa.

COMUNICAT FAPMA MENORCA

fapma-menorca

 

FAPMA Menorca reclama a la Conselleria un procés seriós de negociació. Acord adoptat a l’assemblea general del passat dissabte 5 d’octubre as Mercadal.

Posició_FAPMA_conflicte_educatiu_131005-page-001

 

ASSEMBLEES INICI DE CURS

coapaBenvolgudes famílies, les federacions d’associacions de mares i pares de les Illes Balears , davant de la greu situació a les nostres escoles i dels darrers fets que ataquen la participació de les famílies als centres educatius, vos convoquen a les ASSEMBLEES INFORMATIVES que durem a terme durant la setmana.

Mallorca

Inca dimarts 10/09 – 20h CEIP Ponent
Palma dimecres 11/09 – 20h IES Ramon Llull
Manacor dimecres 11/09 – 20h Teatre Municipal

Eivissa

Eivissa dijouss 12/09 – 20h CP Ca’n Cantó

Menorca

Es Mercadal divendres 13/09 – 19h Centre de convencions

Formentera

Casal d’Entitats divendres 13/09 – 19h Casal d’Entitats

Gràcies a tots i totes

SUSPENSIÓ TIL – COMUNICAT FAPMA MENORCA

fapma-menorcaLa FAPMA insta al Govern a acatar la decisió de la Justícia

Imposar via Decret-llei el que la Justícia ha deixat en suspens és un escarni a l’Estat de Dret i a la tutela judicial efectiva que la Constitució garanteix a tots els ciutadans

Davant la notícia que el Govern ha aprovat un Decret-llei per forçar l’aplicació per aquest curs del Tractament Integrat de Llengües (TIL), un cop el Decret que el regulava ha estat suspès cautelarment pel Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB), la Junta de la Federació de Pares i Mares de Menorca (FAPMA) expressa la seva perplexitat i indignació.

Amb aquesta decisió sense precedents, el Govern de les Illes Balears protagonitza una fugida endavant en la cadena d’errors que s’ha revelat que ha estat la tramitació del Decret de TIL, tal com ja hem advertit en nombroses ocasions els diversos agents de la comunitat educativa i, particularment, les organitzacions de pares i mares.

La decisió del Govern vulnera els principis democràtics que, d’acord amb la Constitució, presideixen la convivència ciutadana al nostre país. En primer lloc, la decisió anunciada suposa un escarni a l’estat de Dret (article 2 de la Constitució), en tant que ignora la divisió de poders que n’és pròpia. La decisió de contrarrestar una resolució judicial amb l’aprovació d’una nova norma que la deixi sense efecte constitueix un desacatament a l’administració de justícia. En segon lloc, la maniobra que ha dut a terme el Govern suposa un atemptat a un dels drets fonamentals que la CE reconeix als ciutadans, com és el dret a la tutela judicial efectiva (art. 25 CE). En un sistema de garanties democràtiques, com se suposa que és el nostre, un ciutadà -en aquest cas els representats pels sindicats que han demanat i obtingut la suspensió cautelar del Decret TIL- que ha obtingut la tutela del seu dret mitjançant l’administració de justícia, no es pot veure privat d’aquesta tutela mitjançant un artifici político-jurídic impropi d’un govern democràtic.

Creiem que en aquests moments, el Govern ha de respectar la decisió del TSJIB de suspendre cautelarment l’aplicació del TIL i ha de facilitar un espai de temps suficient perquè tota la comunitat educativa pugui asseure’s amb calma i serenitat a negociar. Només així es podrà arribar a l’enteniment necessari per a la correcta aplicació del trilingüisme a les aules dels nostres fills i filles.

[comunicat link-black]

BEQUES MENJADOR 2012-2013 PUBLICADES

La Conselleria ha publicat les ajudes de menjador pel curs 2012-2013, podeu consultar les condicions, criteris i formularis a la web de la Conselleria.

El termini de presentació és del 16 al 27 de setembre, ambdós inclosos.

Les sol·licituts i documentació s’ha de presentar en el centre educatiu on l’alumne va cursar estudis el curs 2012/2013. Vos recomanam que sol·liciteu la informació en el mateix centre.

Anar a l'inici