General

IRREGULARITATS A LA RESOLUCIÓ DE LES AJUDES DE MENJADOR

coapaDia 29 de juliol s’ha publicat al BOIB les llistes definitives de la convocatòria de les ajudes de menjador link-blue, i FAPA Mallorca i COAPA Balears ens hem posat en contacte amb la Conselleria d’Educacio fent una sèrie de propostes per a normalitzar les irregularitats que s’han produïdes i els perjudicis que aquestes poden ocasionar a les famílies afectades.

La data de publicació fora de l’horari lectiu, 29 de juliol, ha fet que les famílies no tenen coneixement de la publicació de les llistes definitives, ja que els centres, que habitualment són els que informen, el mes d’agost estan tancats.

En el cas que les famílies sol·licitants s’hagin assabentat de la publicació, la Conselleria ha fet servir a la resolució definitiva publicada al BOIB uns codis per identificar l’alumne, el qual no coneixen les famílies, i això no fa possible que es pugui saber si les ajudes han estat concedides o no.

Tot això provoca que les famílies no puguin exercir el seu dret de recórrer, si escau, la resolució en el termini d’un mes que assenyala la resolució, i això podria provocar la ineficàcia de la Resolució admnistrativa.

En un primer contacte amb la Conselleria, hem proposat ampliar el termini de recurs a la recepció comptabilitzant només els dies lectius, com la mateixa Conselleria ha establert pel que fa als pagaments, donant els temps necessari perquè les famílies s’assabentin de la publicació i puguin demanar el seu codi personal.

La conselleria no ha admès aquesta proposta i la Cap d’Escolarització únicament ha accedit a facilitar els codis a cada família telefònicament, solució que consideram molt limitada perquè no soluciona el fet de que moltes famílies no coneixeran la publicació de les llistes fins que el centri es posi en contacte amb elles.

En qualsevol cas, les famílies que hagin demanat ajudes de menjador poden demanar el seu codi telefònicament a la Conselleria i consultar les llistes als enllaços que trobaran al final de la següent web link-blue.

Tot plegat es vulneren una vegada més els drets de les famílies per no haver fet les coses en temps i forma. Basta recordar que la pròpia conselleria s’havia AUTOCOMPROMÈS a les bases en fer un primer pagament el dia 30 de juny però en aquesta data encara no tenia resolta la resolució, provocant que un any més els pagaments es facin amb un curs de retard.

Podeu consultar aquí la nota de premsa íntegrapdf.

El que s’aprèn en una hora…o la privatització que pretén la LOMCE

Helena Inglada i Cristina Conti
Mares i membres de Junta Directiva de FAPA Mallorca

El novembre de 2013, a les “Jornades Lomce” organitzades per la Plataforma Crida, assistírem a la conferència d’Antoni Verger “La LOMCE i les múltiples cares de la privatització educativa”. Aclaridora. Ens va obrir els ulls de cop. Després d’anar centre a centre com a representants de FAPA Mallorca a parlar de LOMCE, vérem la part més obscura del que realment significa la privatització de l’educació.

Per posar una mica d’ordre, primer hem de pensar que parlem d’una llei “conservadora”. Si, conservadora, però no massa, ja que les idees neoliberals apareixen en els principis d’autonomia de centres i a la seva diferenciació… primera evidència que no havíem tingut en compte.

Que és centralitzadora ja ho teníem clar: s’imposa, ataca llengües no comunes a tot l’estat, recentralitza continguts, ens retorna a les revàlides i abraça la religió… catòlica.

I aquí és quan començarem a ser conscients del que hi ha de veres darrere, quan ens formulà la qüestió “I com es privatitza l’educació?”. En aquell moment la nostra resposta no anava molt més enllà de dir que es privatitza concertant centres. Ens faltava massa informació. Els conceptes començaren a prendre forma i coneguérem més factors: les àrees de governança educativa: la propietat del centre, la regulació, l’origen de la provisió, el finançament i l’organització escolar.

Una pausa per dir-nos que ”fa 15 anys que no es construeix cap universitat pública, però al mateix temps se n’han obert 16 de privades”. Inquietant, no? Si les Administracions Públiques amb la LOMCE per planificar la seva oferta han de tenir en comte la demanda social, i l’Administració es preocupa de fomentar el rebuig a l’escola pública -com vivim a la nostra Comunitat, ja tenim un exemple d’empenta cap a la privatització. La LOMCE ha legitimat els concerts a escoles que segreguen per gènere, ha ampliat la durada dels concerts i aquests seran renovats automàticament. Tot va cap a afavorir l’entrada del sector privat amb més força dins un àmbit majoritàriament i fins a cert punt necessàriament públic.

I quines conseqüències pot dur això? Ens trobem amb països on han externalitzat serveis com ara suport educatiu, avaluació, programes destinats a alumnes de “baix rendiment”, fins i tot la tasca d’inspecció o serveis informàtics. Hi ha escoles que estan esponsoritzades per una empresa. S’externalitza la formació dels docents o directament es traspassa la gestió del centre a entitats privades donant lloc a les “escoles xàrter”. A aquesta part de privatització se l’anomena exògena. A què, ara ja no la veiem tan llunyana?

Seguidament parlarem de la privatització endògena, aquella on els canvis tenen el seu inici dins el mateix centre. Es basa en un model de direcció /gerència que emparat en una lectura esbiaixada de l’autonomia de centre, ofereix incentius a projectes específics i diferenciats, defensa la professionalització de la direcció i transforma el consell escolar en un òrgan al qual sols s’hi va a informar, no a exercir-hi la democràcia que ha de ser innegociable a qualsevol espai social.

Avaluar centres, centralitzar proves sense tenir en compte els entorns socioculturals de l’alumnat, publicar els resultats mitjançant rànquings… dades “objectives” que “ajuden” els pares a triar centre. Tots voldran l’escola millor situada al rànquing pels seus fills… qui ho dubta?

Els postulats del Sr. Milton Friedman, tot un referent en educació neoliberal: el sistema públic no és bo… el “client” no té poder. Cal donar els diners a les famílies i que elles facin el que trobin. Llibertat d’elecció. Aquest terme també ens és molt familiar a la nostra Comunitat Autònoma.

El camí seria aquest. Primer crear una regulació que afavoreixi la lliure elecció. Les famílies faran la tria. Els centres competiran per ser els triats i d’aquesta competència sorgirà la desitjada eficiència a les escoles i millorarà la qualitat. Això ho demostraran sistemes d’avaluació externa. Aquestes avaluacions mostraran els centres candidats a obtenir incentius per programes de millora, que novament els situaran millor dins la competència entre centres. Hi haurà un concurs públic per a contractar escoles privades, i aquest concurs tindrà en compte els sistemes d’avaluació, del qual sorgiran els informes damunt qualitat escolar que són els que tindran de referència les famílies per fer la tria d’escola.

Suposam que a aquestes altures ja tenim tots clar que els pares estan convençuts que són ells qui trien l’escola, però el que no saben és que en la majoria dels casos és l’escola qui tria a l’alumnat.

Als centres es produeixen molts de canvis. Els continguts que s’imparteixen s’estandarditzen. Molts de docents formen als alumnes per superar un examen (revàlides), els millors docents es concentren als cursos on hi ha proves estatals. Aquest tipus d’aprenentatge, fa que minvi el pensament crític i autònom. Els extrems s’ignoren, es treballa per a les mitjanes. Els centres educatius ja no cooperen ni comparteixen programes i pràctiques d’èxit entre si, ara són competidors.

I tot això per no tenir ni un sol informe que digui que la millora de l’aprenentatge baix aquest sistema és significativa. Per contra, el model condueix a segregar alumnat a les escoles per raó de raça, per raons socio-econòmiques o per les capacitats del mateix alumne. Es perd l’efecte company, aquell en el qual uns estiren dels altres i ajuden col•laborant i cooperant a l’èxit del grup i lògicament al de l’individu.

Les empreses que s’interessen per l’educació, ho veuen des d’un punt de vista merament econòmic, volen beneficis i prou. Penseu que a una empresa li tremolarà el pols si el resultat del compte de resultats no és l’esperat i mantindrà l’escola oberta? No creiem que els sàpiga gaire greu tancar i deixar als alumnes desemparats. Nosaltres no volem que s’enriqueixin damunt l’educació dels nostres fills i filles, ni haver de patir les conseqüències d’un resultat no satisfactori empresarialment parlant.

Per reblar el clau i posar-li cara al fet teòric, n’Antoni ens va il•lustrar amb l’experiència a Santiago de Xile. Una per una s’havien anat seguint les passes proposades per Friedman. I el resultat era un mapa de la ciutat, on apareixien en distints colors les escoles de primera, de segona i de tercera. La distribució no era en absolut homogènia. Les escoles “bones” es localitzaven als barris “bons”. El primer anell de perifèria tenia el gruix de les escoles “mitjanetes”. I als ravals, barris marginals i perifèria hi havia les escoles “dolentes”. Les dels darrers llocs del rànquing. Escoles que a priori no hi voldria anar ningú, però on hi ha alumnes: els infants que no poden triar i que les escoles “bones” no volen tenir. El context socioeconòmic és clarament determinant en aquest mapa. L’equitat que l’escola ha de garantir als infants feta miques. La igualtat d’oportunitats que la societat ha d’oferir als nins, on està? Si els poders públics no vetllen més per un valor molt més important que l’excel•lència acadèmica que és la excel•lència en humanitat, malament anem.

Definitivament, gràcies a qui viatjà fins a Palma per explicar-nos el que ens ve damunt. Una hora molt ben aprofitada, que ens va ajudar a prendre més consciència del problema i a seguir treballant per què, sens dubte, aquest no és el model que volem. I ara, la tasca segueix essent que la societat ho entengui.

Article publicat a l’Altra Mirada

MESURES CAUTELARS CONTRA L’ORDRE DEL TIL

COAPA Balears en representació de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca) així com també en representació de les més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes federades, vol comunicar que:

En data 10 de juliol s’ha anunciat davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’Ordre de desenvolupament del TIL.

Aquesta demanda que ja s’havia anunciada per part de la nostra Confederació estava pendent de les conclusions d’un informe jurídic que s’havia encarregat a la UIB per tal d’iniciar les nostres accions judicials amb suficients garanties.

Així, l’informe de la UIB, sobre la legalitat de l’Ordre de la Conselleria d’Educació, de 9 de maig, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL als centres docents no universitaris, lliurat la setmana passada conclou que:

 1. Pel que fa al procediment d’elaboració de l’Ordre manca l’informe preceptiu d’alguns òrgans i institucions consultives (com la mateixa UIB), la qual cosa constitueix un vici rellevant del procediment afecta a la validesa de la norma reglamentària.
 2. En relació a l’habilitació de la Consellera per dictar l’Ordre analitzada, cal entendre que el Decret Llei 5/2013 esgota la seva vigència al curs 2013-14 per voluntat de l’autor de la disposició, així l’Ordre en qüestió en allò que desenvolupa el Decret Llei és invàlida ja que no té habilitació per regular la matèria a la qual es refereix.
 3. La implantació d’un sistema integrat de llengües que imposa una llengua estrangera com a llengua vehicular per a l’ensenyament de disciplines no lingüístiques, com indica l’Ordre, no encaixa amb els principis fonamentals de l’ensenyament plurilingüe que estableix la LOMQE, que és norma bàsica de l’Estat aprovada i publicada abans de l’inici de la tramitació de l’Ordre.
 4. El principi d’universalitat del TIL impedeix que els centres, a la vista de les necessitats del seu entorn, puguin prendre decisions sobre el desenvolupament i complement del seu currículum atesa la rigidesa i detallisme sobre la determinació horària en relació a les llengües en que s’ha d’impartir la docència.
 5. Els alumnes de les Illes, que hauran tingut unes condicions de formació distintes pel TIL, s’hauran de sotmetre a unes proves comunes a tot l’Estat que pretenen garantir la igualtat per a l’obtenció dels títols acadèmics i es trobaran en situació desigual a la resta d’alumnes de l’Estat. Així, si la normativa autonòmica genera desequilibris respecte a la regulació bàsica de l’Estat i no es corregeix, se vulnera el principi d’igualtat (art. 14 CE).
 6. En la mesura que s’estableix la igualtat horària entre les dues llengües, l’Ordre contradiu l’article 1.2 de la Llei de normalització lingüística de rang superior afectant al principi de jerarquia normativa, la qual cosa provocaria la nul·litat de ple dret dels preceptes afectats.
 7. La concreció de l’Ordre, sobre l’equilibri entre llengües, ignora la línia jurisprudencial ja que planteja l’assoliment de l’equilibri lingüístics en quant als resultats de l’ensenyament i no com un apriorisme aritmètic com pretén l’Ordre. Una cosa és la convivència de dues llengües en plena igualtat jurídica i l’altra donar el mateix tractament a les dues, quan una d’elles no està en plena igualtat amb l’altra.

Queda prou clar, fins i tot per algú no especialment versat en la matèria, que aquesta ordre té greus mancances que afecten a la seva legalitat i des de COAPA es considera necessari emprendre actuacions davant els tribunals.

Per tot això, d’acord amb aquests arguments, COAPA Balears i cadascuna de les Federacions que la integren presentarem una demanda contra l’ORDRE DE LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, PER LA QUAL ES DESENVOLUPEN DETERMINATS ASPECTES DEL TIL ALS CENTRES DOCENTS NO UNIVERSITARIS.

Per evitar les greus conseqüències que sobre els drets dels nostres fills/es pot tenir la seva aplicació, es demana també la seva suspensió cautelar.

L’informe de la UIB està signat conjuntament per cinc professors de Dret Constitucional, Administratiu i Internacional de la Universitat de les Illes Balears, als quals hem d’agrair la seva tasca i gran implicació personal i institucional.

Valoració de final de curs 2013-2014

Avui FAPA Mallorca ha fet una roda de premsa de valocació del curs 2013-2014. Adjuntam el comunicat de premsa.

Un curs normal és llarg i hi ha molt per contar però un curs com aquest que NO HA ESTAT NORMAL i probablement el més convuls de les darreres dècades obliga a una feina de síntesi extraordinària que hem intentat fer a continuació.

Les comunitats educatives i molt especialment les associacions de mares i pares hem viscut aquest curs des de la nostra responsabilitat i el compromís amb les famílies amb una certa DUALITAT, d’una banda la “preocupació i malestar” per la situació de conflicte i per l’altra la “satisfacció continguda” per la bona resposta de les comunitats educatives.

En tot cas, hem viscut aquesta situació com una prova inevitable per garantir a la defensa dels nostres drets com a pares i dels drets dels nostres fills a una educació de qualitat.

Des de FAPA i des de les APIMA, al llarg del curs, hem fet memòria de les previsions que havíem augurat sobre les conseqüències de les imposicions de la conselleria i hem vist com, tristament, els nostres drets fonamentals es veien afectats de forma irreversible: IGUALTAT, LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ, PARTICIPACIÓ i EDUCACIÓ en són exemples.

En aquesta tasca reivindicativa ha resultat clau el grau d’UNITAT de totes les entitats relacionades amb l’àmbit educatiu que, des de la seva pluralitat ideològica, han fet visible l’aïllament de la Conselleria, únicament acompanyada de grupuscles radicals.

Ben al contrari del que ens agradaria, des de la conselleria les actituds s’han mantingut i patim AVUI la mateixa: prepotència, ineptitud, incompetència, improvisació, urgència … que fa un any denunciàvem a la roda de premsa de final de curs.

Sabedora de tot això i ja amb les eleccions pròximes, la Conselleria ha posat en pràctica estratègies de fractura de la unitat i de maquillatge de la seva imatge, intentant pactar amb els sectors per separat (sindicats, famílies, centres …) i oferint petites concessions.

Pel que fa al curs que ve, vist els anys anteriors, probablement ningú s’atreviria a dir amb certesa com començarà aquest curs però és un feIMG-20140703-WA0009t que les APIMA, amb les forces renovades, mantindran les seves conviccions i continuaran en la mateixa línia.

Des de FAPA i des de les APIMA continuarem amb la tasca del dia a dia, de suport a les famílies, de recerca d’un model educatiu consensuat … però d’altra banda MANTIDREM el nostre caire reivindicatiu i la nostra funció social perquè la veu de les famílies arribi a qui té responsabilitat de govern i al conjunt de la societat.

És una evidència comprovada que la Consellera no té aPtitud, com ella mateixa va reconèixer, ni aCtitud com ha demostrat la seva pràctica política al llarg del darrer curs i que cal un CANVI que probablement no es produirà.

Per tot això, tenim molt clar que si l’any passat exposàvem els nostres arguments amb l’esperança d’un canvi d’actitud dels governants que no provocàs el desastre que s’ha produït, actualment els nostres arguments són per fer palesa la destrossa que ha patit l’educació pública i perquè cada família valori, en el moment oportú, si és aquest o no el model amb el que hem de continuar.

La junta directiva vos agraeix el vostre suport en aquest curs i vos desitja bon estiu.

Mentiu, senyora consellera d’Educació

Pel seu interès transcrivim aquesta carta enviada per un pare al diari www.arabalear.cat
Mentiu, senyora consellera d’Educació
Acab de rebre una carta signada per vós i adreçada a tots els pares d’alumnes, en la qual se’m fa saber quin és el vostre principal compromís.
Tant de bo fos veritat que no és altre sinó “aconseguir una educació de qualitat”. Heu imposat el trilingüisme sense diàleg ni capteniment, en contra de la pràctica totalitat de la comunitat educativa i el rebuig frontal de la immensa majoria de la societat balear, però presumiu que va dirigit a potenciar la competitivitat, sense alterar el rendiment escolar.
Això, sense cap indicador fiable ni cap estudi creïble. Amenaçau d’estendre aquest invent forassenyat assegurant que “es disposarà dels recursos humans materials i necessaris per a la seva correcta implantació i adaptació”. Mirau, senyora Camps: ja en tenim prou, de les vostres manipulacions i mentides.
Si la intenció d’aquest govern tan inculte fos millorar el coneixement dels idiomes, faria almenys dues coses: en primer lloc, els seus membres aprendrien a parlar correctament en qualsevol idioma i ens evitarien la vergonya que sentim cada pic que fan una declaració o discurset; i als centres educatius potenciarien les classes de llengua amb grups reduïts i escoltant el que us diuen els docents. Com podeu tenir la barra o la inconsciència de bravejar de qualitat, quan heu retallat recursos per totes bandes, heu augmentat els alumnes a cada aula, no hi ha professorat preparat ni mitjans materials, i dictau ordres absurdes, contradictòries i de molt dubtosa legalitat?
Descobriu les vostres cartes al darrer paràgraf: “S’està procedint a l’elaboració i aprovació dels projectes educatius”, en els quals consta la llengua “que ha estat triada lliurement (sic) per cada centre educatiu”. Idò no, senyora Camps: quan les famílies no podem exercir el dret constitucional a participar activament perquè heu eliminat el caràcter vinculant dels consells escolars, quan els nostres fills veuen vulnerat el seu dret fonamental a rebre educació de qualitat i en una llengua que comprenguin prou bé, quan la planificació educativa no respon a cap criteri pedagògic ni científic, sinó únicament a una obsessió malaltissa contra la llengua catalana i en contra de l’Estatut d’autonomia, ens dedicau aquesta perla.
No passeu pena: aniré a votar en contra d’aquests projectes que no tenen res d’educatiu, perquè no volem més imposicions ni il·legalitats, ni molt manco que faceu servir els nostres fills per als deliris d’uns governants que ni ens representen ni ens respecten.
CRISTIAN RUIZ ALTABA
PALMA

La Consellera no és interlocutor vàlid per a la comunitat educativa

Després de les declaracions d’avui de la Consellera d’Educació, Sra. Joana Maria Camps, al Parlament de les Illes Balears on ha dit que no té interlocutors vàlids dins la comunitat educativa, COAPA Balears afirma que qui no té interlocutor vàlid precisament és la comunitat educativa davant la ignorància i indiferència de la Consellera sobre temes educatius i culturals. Si el que ella entén per interlocutors vàlids són entitats que acceptin sense cap crítica ni oposició totes les malifetes que està fent al sistema educatiu de les Illes Balears, que no compti amb COAPA Balears.

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes Balears. Xifrant les famílies associades a dites AMIPA en més de 40.000.

En reiterades ocasions els hem expressat la nostra opinió sobre diferents temes, hem advertit de les conseqüències educatives i socials de les retallades, els hem demanat l’ajornament i negociació de l’aplicació del TIL per poder fer-ho en condicions, els hem demanat la modificació de les convocatòries d’ajudes i beques per adaptar-les a les necessitats de l’alumnat, hem detectat errors i demanat modificacions al procés d’escolarització d’enguany on incomplien un article de la normativa, hem demanat un calendari de retirada de les estructures amb amiant dels centres educatius, la revisió dels temps escolars, etc… I la majoria d’ocasions la Consellera ha demostrat ser sorda, cega, ignorant i indiferent a les necessitats de l’alumnat i de les famílies.

Qui queda totalment desacreditada com a interlocutora amb la comunitat educativa és una Consellera que, a pesar de reconèixer el seu desconeixement sobre educació, no atén les demandes ni opinions dels docents, famílies, directors, inspectors i experts universitaris sobre temes d’educació. Ha aconseguit posar-se en contra a tota la comunitat educativa i generar una crispació que no fa cap bé a l’educació dels nostres fills i filles.

Qui queda desacreditada amb aquestes declaracions amb les que intenta amagar la seva incompetència és la mateixa Consellera que no ha estat capaç de dialogar amb sinceritat i de forma oberta amb la comunitat educativa.

http://www.arabalears.cat/balears/Camps-afirma-interlocutors-leducacio-publica_0_1150085120.html

Proposta en favor de la gratuïtat de l’educació obligatòria

La Comissió Permanent del Consell Escolar de l’Estat va aprovar per majoria absoluta, 15 vots a favor de 19 emesos i només un vot en contra dels representants del Ministeri d’Educació, una proposta històrica sobre: la gratuïtat de l’educació, les beques i ajudes, el manteniment dels llibres de text, l’elaboració de materials curriculars i didàctics pels docents, l’impuls i manteniment dels fons de llibres, així com la revisió dels projectes educatius per fer camí cap a un nou model educatiu.

Adjunt teniu el comunicat de CEAPA que va participar de la proposta aprovada.

Nota de prensa CEAPA sobre propuesta aprobada en el CEE

LES FEDERACIONS I EL CODNIB PER LA PREVENCIÓ DE L’OBESITAT INFANTIL

 • El 35% de la població infanto-juvenil de Balears té excés de pes. 
 • “Menjar sa és divertit, l’obesitat infantil no”.lema del Dia Nacional de la Nutrició 2014
 • Conferències conjuntes CODNIB i les FAPA de les illes
 • Activitats a les Illes Balears per conscienciar en vers l’alimentació saludable per una salut òptima.

El Col•legi Oficial de Dietistes-Nutricionistes de les Illes Balears-CODNIB vol formar part activa de la XIII ª edició del Dia Nacional de la Nutrició que es celebrarà el proper dia 28 de maig amb el lema “Menjar sa és divertit, l’obesitat infantil no”. Aquesta edició vol ressaltar les preocupants xifres d’obesitat infantil a Espanya i la necessitat de facilitar l’adquisició d’hàbits alimentaris saludables en el medi escolar i a l’àmbit familiar.

Igual que en l’edició de 2012, el CODNIB s’uneix a les Federacions d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Mallorca, Eivissa i Menorca, que participaran en les conferències a Palma, Eivissa i Maó amb motiu de la XIII ª edició del Dia Nacional de la Nutrició. Les sessions versaran sobre l’obesitat infantil i les eines al nostre abast per tractar, contenir i prevenir l’obesitat. Van dirigides a totes les persones interessades en conèixer com s’ha d’educar als infants en hàbits alimentaris i d’estil de vida saludables.

A Palma i Maó es celebraran el 28 de maig, mentre que a Eivissa serà dia 27 de maig, les tres en horari de 18.30 a 20.00 hores.

 • PALMA – 28/05/14 – Centre Cultural “SA NOSTRA” Carrer Concepció, 12. Participaran Vicente Rodrigo, president de FAPA Mallorca i Manuel Moñino, president del CODNIB. 
 • MAÓ – 28/05/14 – Sala Cultural “SA NOSTRA” Carrer s’Arraval, 32. Participaran Josep Castells, president de FAPMA Menorca i Catalina Bosch, en representació del CODNIB
 • EIVISSA – 27/05/14 – Club Diari d’Eivissa. Av. de la Paz s/n. Participaran Pepita Costa, presidenta de FAPA Eivissa, iIrene Roth i David Martínez de la Fuente, en representació del CODNIB. 

A més hi haurà taules informatives, en els centres hospitalaris de Son Espases, Can Misses i Mateu Orfila, així com en els centres de salut de Canal Salar i Vila de Ciutadella i Eivissa respectivament, on es lliuraran fullets informatius i es podran resoldre dubtes sobre alimentació, nutrició i dietètica, especialment enfocades a la prevenció de l’obesitat infantil.

L’obesitat infantil

Segons l’Estudi de Prevalença de l’Obesitat Infantil a Balears (EPOIB 2005), el 10% de la població infantil i juvenil té sobrepès mentre que el 9%, és obès. No obstant això, l’Enquesta Nacional de Salut 2011-2012 per la població infantil i juvenil (2 a 17 anys), situa aquestes xifres en el 26% de sobrepès i 9% d’obesitat, és a dir el 35% dels nens i joves de Balears tenen excés de pes, fet que suposa 7 punts per sobre de la mitjana nacional (18.6% sobrepès i 9.6% d’obesitat). Si ens centrem en edats de 6 i 9 anys, el 45% dels nens i nenes espanyols, tenen excés de pes, xifres que arriben al 55% en llars amb baixos ingressos (ALADINO 2011).

Encara que l’origen de l’obesitat involucra molts factors com la genètica, l’absència o curta lactància materna, el baix pes en néixer, etc., Els principals són l’alimentació inadequada i el sedentarisme. En l’alimentació actual s’abusa d’aliments rics en greixos saturats, sucre afegit i sal, com carns grasses, brioixeria, begudes ensucrades, “menjar ràpid”, alhora que s’observa un baix consum de fruites, hortalisses, peixos, llegums i derivats integrals dels cereals.

D’altra banda els jocs a l’aire lliure, les excursions i els esports són substituïts per activitats sedentàries (televisió, ordinador, videojocs).

Avui és més fàcil ser sedentari de ser actiu, i menjar malament és més accessible que menjar bé, els aliments processats rics en greixos, sal i sucre es presenten com a substituts d’aliments poc processats i amb un valor nutritiu superior, disposem de poc temps per cuinar i de vegades no sabem com fer-ho, el menjar ràpid és molt accessible i econòmic, hi ha una “toxi-informació” que ens confon respecte del valor nutritiu dels aliments i el seu efecte sobre la nostra salut… tots ells són barreres per menjar saludable.

Per posar un exemple, d’aquestes barreres, en l’informe sobre menjadors escolars elaborat pel CODNIB l’any 2013, més de la meitat dels col•legis avaluats no complien la freqüència recomanada per a fruites i hortalisses, ni promocionaven la presència d’aliments integrals, llegums i peixos, mentre que el 50% abusava dels precuinats i les carns grasses.
Posar fàcil menjar sa i fer accessible l’activitat física en tots els entorns, especialment en el familiar i l’escolar, han de ser les claus de les estratègies per millorar la salut de la població.

Recomanacions per millorar els hàbits alimentaris i d’estil de vida dels escolars:

 • Esmorzar cada dia
 • Consumir almenys 5 racions entre fruites i hortalisses al dia: almenys 3 de fruita i dues d’hortalisses.
 • Prendre llegums 2-3 vegades a la setmana.
 • Incrementar el consum de cereals integrals, peix i làctics baixos en greixos.
 • Disminuir les carns amb greix visible, embotits grassos, etc.
 • Reduir el consum de dolços, aperitius de bossa, begudes i aliments amb sucres afegits, salses i aliments precuinats.
 • Preferir preparacions casolanes utilitzant oli d’oliva verge per cuinar i amanir.
 • Procurar menjar en família.
 • Fer exercici físic diari (jugar a l’aire lliure, caminar, pujar escales …) i 2 o 3 vegades per setmana practicar algun tipus d’esport de més intensitat.
 • Respectar l’hora d’anar a dormir per dormir un mínim de 8-10 hores.
 • Evitar tenir TV o ordinador a l’habitació.

 

FAPA Formentera denúncia un cartell del PP a l’IES Marc Ferrer

Fapa Formentera vol informar i denunciar que el passat dissabte 17 de maig va apareixer a la tanca de IES Marc Ferrer de Formentera una pancarta de “Vota PP”.

Aquesta tanca, per una banda no és espai autoritzat per penjar publicitat durant la campanya electoral i per altra banda és un espai que està sotmés a la coneguda i controvertida Llei de Simbols.

Cal que recordem al partit polític que ha posat la pancarta com era allò de la llei de simbols?. O és que un aquesta llei, com altres, no és igual per a tots els casos?.

Cartell PP IES Formentera

 

FAPA Eivissa denúncia cartells electorals als centres educatius

FAPA Eivissa ha denunciat aquesta setmana davant la Junta Electoral que s’han penjat cartells electorals a centres educatius d’Eivissa i Formentera incomplint la Llei de Símbols.
Algunes AMIPA del municipi de Santa Eulària varen fer arribar les seves queixes juntament amb una carta adreçada a la Junta Electoral on es demanava la retirada immediata dels cartells, queixes a les quals es va sumar FAPA Eivissa amb una carta semblant.
També es va presentar una instància cap a la Conselleria d´Educació exposant aquest fet.
Al mateix temps, FAPA Formentera va procedir igualment per la retirada d’una pancarta del PP a l’IES Marc Ferrer.

 

http://www.noudiari.es/2014/05/fapa-eivissa-denuncia-propaganda-electoral-cinc-centres-escolars-de-les-pitiuses/

 

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/05/21/junta-electoral-obliga-retirar-pancartas/695292.html

http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/05/21/junta-electoral-obliga-retirar-pancartas/695292.html

NP FAPA Eivissa – Cartells electorals escoles

Anar a l'inici