General

Limitació de la participació efectiva de les famílies

Com ja hem comunicat en multitud d’ocasions a l’administració pública, local i autonòmica, totes les persones que participam al moviment de pares i mares d’alumnes som voluntàries. Per aquest motiu, hi dedicam el temps que ens deixen les nostres obligacions laborals i familiars.

Lamentablement i des de sempre, Conselleries i Ajuntaments tenen el costum de convocar totes les reunions i activitats de caire representatiu en horari laboral i les famílies no sempre podem deixar les nostres obligacions per participar.

Aquesta setmana s’han produït tres cassos que il·lustren perfectament aquesta situació:

– la convocatòria del Consell Escolar Municipal de Palma dijous 19, a les 13 h. on tenim tres representants.

– la convocatòria de la Comissió de Menjadors Escolars divendres a les 12h, on un representant de les famílies hi participa en l’anàlisi de les dades.

– les Jornades de Famílies i Escola del Consell Escolar de les Illes, avui divendres tot el matí, on a més des del CEIB no es va acceptar cap esmena sobre l’horari de celebració i d’alguna forma es trobaran una jornada centrada en la participació de les famílies però sense la participació de les Federacions associades a COAPA, amb més de 260 APIMA associades a les illes.

Per a nosaltres, és evident que l’administració no creu en la nostra participació potser perquè la nostra veu està, únicament, al servei dels nostres fills i filles i si cal criticar qualsevol qüestió ho feim amb la contundència oportuna.

Per tot això denunciam la limitació de la nostra PARTICIPACIÓ EFECTIVA i demanam a la ADMINISTRACIÓ un canvi d’actitud que passaria per convocar reunions i activitats en general en un horari que faci possible l’assistència de les famílies. Preferentment els horabaixes a partir de les 17h.

On són les ajudes a les Federacions de Pares?

COAPA BALEARS RECLAMA A LA CONSELLERIA D’EDUCACIÓ LA DESTINACIÓ DELS FONS DEL MEC PER A FEDERACIONS D’ASSOCIACIONS DE PARES I MARES

La Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) que representa, a través de les FAPA de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes Balears, reclama a la Conselleria d’Educació saber a què ha destinat els doblers que el Ministeri d’Educació ha distribuït entre les Comunitats Autònomes per el sosteniment de les federacions i confederacions de mares i pares d’alumnes.

Ens hem assabentat per la Confederació Estatal d’Associacions de Pares d’Alumnes (CEAPA) que el Ministeri d’Educació, Cultura i Esports ha seguit distribuint, entre les distintes Comunitats Autònomes, unes quantitats de doblers procedents dels Fons de Cooperació Territorial, amb la finalitat de col·laborar en el sosteniment econòmic de les federacions i confederacions del moviment associatiu de mares i pares, per fer efectiu el dret de participació recollit en l’article 27, punt 5 de la Constitució Espanyola.

Des de la darrera convocatòria d’ajudes a les Federacions de Pares i Mares d’Alumnes que es va publicar el mes de novembre de 2010, la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats no ha tornat a fer cap altres convocatòria d’ajudes a les APIMA ni a les Federacions.

Per aquest motiu reclamam informació a la Conselleria d’Educació sobre aquests fons, quines quantitats ha rebut els darrers 5 anys del Ministeri d’Educació per aquest concepte i a què els ha destinat.

Seria molt greu que aquests doblers finalistes destinats a les Federacions que donen suport a les APIMA amb assessorament, representació i formació s’haguessin deixat perdre per part d’aquesta Conselleria. O molt més greu encara, que s’haguessin destinat a altres coses que no correspondrien donat que són doblers finalistes.

La Conselleria suspén en matemàtiques

Confonen hores laborals dels docents i hores lectives

Una vegada més la Conselleria d’Educació demostra la seva manca de criteri a més de demostrar els pocs
coneixements matemàtics i de la normativa que ella mateix publica respecte de l’horari laboral, de
permanència i lectiu dels docents als centres de les Illes Balears. Demostra no tenir cap respecte cap els
drets de l’alumnat a estar atesos correctament durant l’horari lectiu i l’horari escolar als centres educatius.
Dret que és compatible amb els drets sindicals dels docents si hi ha voluntat de compatibilitzar-ho.
Com desgraciadament ja estam acostumades les famílies de les Illes Balears, la Consellera Riera confon
l’horari laboral dels docents, l’horari escolar de l’alumnat i l’horari lectiu dels centres educatius. Si ho
tengués clar i amb uns mínims coneixements de matemàtiques, veuria que no són dos drets
incompatibles.

Lamentablement, la Consellera d’Educació, a més de suspendre les activitats lectives a les 13h el proper
dia 4 de desembre, també suspendria les matemàtiques de Primària. Per què ho tengui clar li explicarem a
nivell de primària ja que ens fa tenir dubtes del seu nivell i del dels seus assessors en matèria educativa.
Segons les Instruccions per el Curs 2014-2015 publicades per aquesta Conselleria tant per a Educació
Infantil i Primària com per Educació Secundària, l’horari laboral dels docents és de 37,5 hores
setmanals distribuïdes segons les necessitats dels centres educatius.

A Educació Infantil i Primària l’horari de permanència dels docents és de 30 hores setmanals. Mentre
que l’horari lectiu es de 25 hores setmanals i 5 de complementàries. Per altre part, les Instruccions diuen
que “Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a activitats relacionades
amb la docència i la formació permanent, que no s’han de fer necessàriament al centre.”No vol dir
necessàriament que no puguin anar al centre a votar durant aquestes hores.

Igualment a Secundària, l’horari de permanència al centre educatiu dels docents és de 30 hores de
permanència repartides en 26 hores lectives i complementàries i 4 de reunions d’equip docent. Igualment,
les Instruccions diuen que “Les 7,5 hores restants, fins a completar l’horari laboral, s’han de dedicar a
activitats relacionades amb la docència i la formació permanent, que no s’han de fer necessàriament al
centre.” No vol dir necessàriament que no puguin anar al centre a votar durant aquestes hores.

En resum, perquè s’entengui bé, farem un esquema amb les hores i les sumes i restes per si de cas no va
anar a classe el dia que s’explicava l’horari laboral:

Centres d’Educació Infantil i Primària
Horari laboral dels docents: 37,5 hores setmanals
Horari lectiu dels docents: 25 hores setmanals
Hores disponibles per votar sense suspendre activitats lectives: 12,5 hores setmanals

Centres d’Educació Secundària
Horari laboral dels docents: 37,5 hores setmanals
Horari lectiu dels docents: 26 hores setmanals
Hores disponibles per votar sense suspendre activitats lectives: 11,5 hores setmanals.

Eleccions sindicals 2014 – Comunicat

LA CONSELLERIA SUSPÈN HORARI LECTIU PER LES ELECCIONS SINDICALS

coapaLa Confederació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de les Illes Balears (COAPA) i les Federacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera volen expressar la seva indignació davant la descoordinació i desorganització de la Conselleria d’Educació respecte la convocatòria de les eleccions sindicals.

Una vegada més, com ja vàrem denunciar el 2010 , els més de 150.000 alumnes es veuen perjudicats en el seu interès de ser atesos com correspon en els centres educatius dins l’horari lectiu per la desorganització de la Conselleria, traslladant a les famílies un problema que ha de ser resolt des de l’Administració Educativa.

En Resolució de la Consellera d’Educació de dia 4 de novembre, publicada al BOIB de dia 15 de novembre, la Conselleria suspèn les activitats lectives i el treball dels funcionaris docents entre les 13h i les 18h sense establir mesures d’atenció als alumnes que no afectin a les famílies. A la mateixa resolució, deixa en mans dels centres la suspensió dels serveis complementaris. No podem acceptar que l’exercici d’un dret, totalment respectable, com és el sindicals, perjudiqui el dret a l’educació i a l’atenció adequada dels alumnes als centres educatius.

Per tots aquests motius, reclamam que s’estableixin mesures per que no es perjudiqui als alumnes i a les seves famílies i que puguin seguir essent atesos als centres educatius amb les mínimes garanties de seguretat i atenció. No es pot responsabilitzar als pares i mares de solucionar una situació que no ha estat provocada per ells i que altera el desenvolupament normal de les seves activitats laborals i familiars.

Des de la Confederació presentarem un Recurs de Reposició a la Conselleria exigint una solució a aquesta situació i convidem a les Associacions de Pares i Mares d’Alumnes a fer el mateix. Al mateix temps, convidem a les APIMAS a reclamar que no es suspenguin els serveis complementaris dels seus centres. No es pot carregar aquesta responsabilitat de decisió als equips directius quan aquests serveis complementaris són decidits en Consell Escolar i, per tant, la seva suspensió també hauria de ser decisió del Consell Escolar del centre. El cost de solucionar aquesta situació tampoc poc recaure sobre les famílies ni les APIMAS. Reclamem una solució des de la Conselleria d’Educació.

 

 

 

17 de novembre. Dia Internacional dels Estudiants

Avui és el Dia Internacional dels Estudiants que commemora diferents successos on la participació dels estudiants defensant les llibertats en diferents moments de la història els va suposar repressió amb violència.

CEAPA, juntament amb CANAE i FAEST, han fet un comunicat per commemorar aquest dia i confirmar que la lluita dels estudiants i les famílies per una educació de qualitat i equitativa és més necessària que mai.

Aquí teniu el comunicat conjunt.

Dia Internacional Estudiants

Inactivitat del Consell Escolar de les Illes -CEIB-

CEIBCOAPA Balears, en representació de les 260 APIMA confederades a través de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes de Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca volem denunciar la inactivitat del Consell Escolar de les Illes Balears, “l’organisme superior de consulta i participació dels sectors afectats en la programació general de l’ensenyament no universitari” (art. 4 de la Llei 112/2001, de 7 de setembre, Llei dels consells escolars de les Illes)

COAPA Balears ha enviat al President del Consell Escolar, amb còpia per a la Consellera, Sra. Núria Riera, una carta per transmetre la nostra preocupació per aquesta situació. Des de dia 26 de juny, al curs passat, no s’ha reunit el Plenari del CEIB i han esdevinguts fets de gran importància a la nostra comunitat en l’àmbit educatiu, com ara la suspensió de l’ordre del TIL o la destitució de la Consellera d’Educació i a més són molts els problemes que encara avui afecten de forma urgent a l’Educació Pública de les Illes.

Algú podria pensar que es vol silenciar la veu dels representants de la comunitat educativa a nivell institucional. Volem recordar que, a més de la pròpia administració, el CEIB està format per representants dels docents, de les famílies i acadèmics com els representants de la UIB o dels col·legis professionals.

A L’ATENCIÓ DEL PRESIDENT DEL CONSELL ESCOLAR DE LES ILLES.

Atès l’inici de curs, una vegada més convuls, atesos els canvis esdevinguts a la Conselleria d’Educació i l’obligada renovació del 50% dels membres del Consell Escolar de les Illes, us comunicam la nostra profunda preocupació per la inactivitat d’aquest òrgan i d’acord amb les competències que ens són pròpies INSTAM A LA PRESIDÈNCIA a impulsar les actuacions necessàries per reactivar la feina immediatament.

Igualment, instam a la presidència a convocar una reunió del Ple, a la qual consideram molt necessària la presència de la nova Consellera amb la finalitat de que es presenti i de transmetre-li personalment la preocupació que ja hem manifestada en moltes ocasions sobre la actitud prepotent i absoluta en què s’ha conduït els darrers anys el CEIB.

Palma, 3 de novembre de 2014

Els consellers de COAPA Balears

ILLES PER UN PACTE EDUCATIU

L’hora ha arribat,

les Illes treballen per un Pacte Educatiu

Dia 10 d’octubre va néixer Illes per un Pacte, a una reunió històrica que va reunir la majoria d’entitats de l’àmbit educatiu per reflexionar sobre un Pacte Educatiu Interilles, integrant les inciatives actuals per treballar en una proposta comuna.

L’origen de la reunió el trobam a la Declaració de ses Salines, després de la presentació aquest agost de la proposta de Menorca Edu21, on vàrem percebre que calia una feina ampla i consensuada que s’estengués al conjunt de tota la comunitat.

La reunió va convocar totes les iniciatives actuals: MenorcaEdu21, Pitiüses per l’Acord, Cercle EducatiuLlibre Verd, a més d’entitats com la UIB, Assemblea de Docents, GTU (Grup de treball unitari que reuneix a tota la comunitat educativa de Mallorca), COAPA Balears i les federacions de les Illes, CRIDA i la comunitat del Raiguer.

Amb la representació de famílies, alumnes, docents, equips directius, escola pública i concertada, entitats de l’àmbit social no educatiu i empresarial de totes les illes es va iniciar una reunió presidida en tot moment per la responsabilitat de la tasca iniciada.

illesperunpacte_foto

La reunió, moderada pel president de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, es va plantejar en tres parts. A la primera s’obrí un debat sobre els continguts de la proposta de Pacte, partint dels documents ja elaborats i plantejant la visió de cada entitat, que va permetre comprovar la sintonia que compartim en els punts primordials. La segona part per establir un full de ruta i parlar sobre la necessitat i la capacitat d’implicació de les nostres entitats. A la tercera part es va treballar per establir les directrius de governança de la iniciativa.

La nostra passa com a famílies està feta i el nostre compromís amb les APIMA, d’anar a la recerca d’una alternativa en positiu pel sistema educatiu, està ben encaminat. Ara toca seguir treballant i aviat es farà necessària també la vostra participació en els espais d’opinió que s’obriran, on podreu d’aportar les vostres idees sobre les propostes que es plantegin.

 

Processos judicials contra el TIL

Després dels recursos que la Comunitat Educativa ha interposat contra la normativa del TIL i de les declaracions contradictòries del Govern, hi ha molta confusió i desinformació al voltant de la seva situació judicial.

FAPA Mallorca ofereix aquest resum temporal de la situació fins avui, realitzat amb l’assistència jurídica pertinent, l’objectiu de donar el màxim d’informació objectiva. S’ha implificat la nomenclatura jurídica sempre que ha estat possible, per facilitar la comprensió dels processos judicials.

Processos judicials contra el TIL

 

INFORME UIB – CONTENCIÓS CONTRA EL TIL

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca) així com també en representació de les més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes federades, vol comunicar que:

Com ja es va comunicar a principi del mes de juliol es va anunciar davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’Ordre de la Conselleria d’Educació, de 9 de maig, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL als centres docents no universitaris.

Des d’aquell moment el recurs ha seguit el procediment oportú i després de l’admissió a tràmit es va atorgar a la Conselleria 10 dies per exposar el que estimàs procedent pel que fa a la peça separada de la suspensió cautelar que demanava el nostre contenciós.

Actualment, la resposta de la Conselleria ja s’ha de trobar en mans del Tribunal per a l’estudi dels arguments jurídics exposats per les parts. És per això que, en aquest moment, volem compartir íntegrament l’informe jurídic encarregat a la UIB pdf (signat per 5 professors) en el qual es basa l’argumentació del nostre recurs contenciós.

Així, ara la “pilota és al terrat” del TSJIB, qui ha de deliberar i emetre una interlocutòria sobre la peça separada de la suspensió cautelar.

Sembla que la història es repeteix, com en un mal somni, però des del col·lectiu que representam volem confiar en la justícia i esperam que el tribunal resolgui el més aviat possible pel bé dels nostres fills/es, que són els que pateixen aquesta situació en primera persona.

A continuació teniu les principals conclusions de l’informe encarregat a la UIB:

  1. Pel que fa al procediment d’elaboració de l’Ordre manca l’informe preceptiu d’alguns òrgans i institucions consultives (com la mateixa UIB), la qual cosa constitueix un vici rellevant del procediment afecta a la validesa de la norma reglamentària.
  2. En relació a l’habilitació de la Consellera per dictar l’Ordre analitzada, cal entendre que el Decret Llei 5/2013 esgota la seva vigència al curs 2013-14 per voluntat de l’autor de la disposició, així l’Ordre en qüestió en allò que desenvolupa el Decret Llei és invàlida ja que no té habilitació per regular la matèria a la qual es refereix.
  3. La implantació d’un sistema integrat de llengües que imposa una llengua estrangera com a llengua vehicular per a l’ensenyament de disciplines no lingüístiques, com indica l’Ordre, no encaixa amb els principis fonamentals de l’ensenyament plurilingüe que estableix la LOMQE, que és norma bàsica de l’Estat aprovada i publicada abans de l’inici de la tramitació de l’Ordre.
  4. El principi d’universalitat del TIL impedeix que els centres, a la vista de les necessitats del seu entorn, puguin prendre decisions sobre el desenvolupament i complement del seu currículum atesa la rigidesa i detallisme sobre la determinació horària en relació a les llengües en que s’ha d’impartir la docència.
  5. Els alumnes de les Illes, que hauran tingut unes condicions de formació distintes pel TIL, s’hauran de sotmetre a unes proves comunes a tot l’Estat que pretenen garantir la igualtat per a l’obtenció dels títols acadèmics i es trobaran en situació desigual a la resta d’alumnes de l’Estat. Així, si la normativa autonòmica genera desequilibris respecte a la regulació bàsica de l’Estat i no es corregeix, se vulnera el principi d’igualtat (art. 14 CE).
  6. En la mesura que s’estableix la igualtat horària entre les dues llengües, l’Ordre contradiu l’article 1.2 de la Llei de normalització lingüística de rang superior afectant al principi de jerarquia normativa, la qual cosa provocaria la nul·litat de ple dret dels preceptes afectats.
  7. La concreció de l’Ordre, sobre l’equilibri entre llengües, ignora la línia jurisprudencial ja que planteja l’assoliment de l’equilibri lingüístics en quant als resultats de l’ensenyament i no com un apriorisme aritmètic com pretén l’Ordre. Una cosa és la convivència de dues llengües en plena igualtat jurídica i l’altra donar el mateix tractament a les dues, quan una d’elles no està en plena igualtat amb l’altra.

Queda prou clar, fins i tot per algú no especialment versat en la matèria, que aquesta ordre té greus mancances que afecten a la seva legalitat.

LES FAMÍLIES REBUTJAM L’OCI FONAMENTAT EN EL CONSUM ABUSIU D’ALCOHOL

FERYA_logo

Les associacions de pares i mares de FAPA Mallorca i la Plataforma FERYA rebutjam un model d’oci fonamentat en el consum abusiu d’alcohol.

Criticam el foment per part de les administracions públiques d’activitats com el Birracruzis promocionant un oci nociu, al mig del carrer i a ple dia, i que no garanteix una correcta prevenció del consum de substàncies tòxiques entre els menors.

Actualment, el consum d’alcohol està molt relacionat amb el temps d’oci tant de la població local com dels turistes, però com a pares i mares, sense ignorar la nostra responsabilitat individual, no podem acceptar la influència que tenen sobre els menors algunes actituds “normalitzades” que es repeteixen amb massa freqüència a les festes populars i a activitats que lliguen de manera perillosa diversió amb alcohol.

Com ja denunciàrem abans de l’estiu passat, el consum d’alcohol desmesurat a la via pública, inclús per part de menors, durant les festes populars i les berbenes s’ha convertit en un problema que ha obligat a alguns municipis a aprovar ordenances específiques. Valoram molt positivament que ajuntaments com els de Campos, Capdepera, Esporles o Montuïri hagin pres mesures per tal d’evitar el consum d’alcohol a la via publica.

Tampoc, podem oblidar les imatges lamentables que s’han vist aquest estiu d’un tipus d’oci molt poc saludable que es fomenta en alguns llocs turístics, com és el cas de Magaluf, on es repeteixen diàriament tot tipus d’actituds incíviques i que han conduit a accidents greus.

Tanmateix, encara es produeixen amb excessiva freqüència situacions no desitjables que fomenten un tipus d’oci lligat a un consum abusiu d’alcohol, que tenen un efecte negatiu sobre els menors. Aquest és el cas del Birracruzis, que aquest any celebrarà la seva 9a edició el 30 d’agost a Pollença. Es tracta d’un esdeveniment que té com a principal finalitat beure cervesa i fer-ne una competició, premiant els que més en beuen. D’això se’n desprèn un missatge de promoció del consum no moderat d’alcohol lligat a la diversió, contrari a les polítiques de salut pública per les què les administracions haurien de vetllar. Les seves característiques, pels carrers del poble a partir de les 9:00h del matí, fan que el missatge de permissivitat en l’abús de l’alcohol arribi d’una manera molt directa als menors. De fet, s’ha vist en anteriors edicions, celebrades a Alcúdia i Inca, l’estat d’ebrietat en el qual acaben molts dels participants.

Des de FAPA Mallorca i la Plataforma FERYA hem fet arribar als organitzadors del Birracruzis i a l’Ajuntament de Pollença, que ha autoritzat l’activitat, la nostra preocupació en vers la protecció dels menors en quant a la promoció d’un tipus d’oci fonamentat en un consum abusiu d’alcohol. Agraïm a l’Ajuntament de Pollença, segons la resposta, que garanteixi el compliment de la normativa vigent pel que fa a la venda d’alcohol a menors i a la seguretat dels participants i de la resta de ciutadans. Però ho consideram del tot insuficient, ja que no ens contesta a com pensa evitar la promoció del consum d’alcohol davant els menors a la via pública.

Els pares i mares demanam coherència a les administracions i que no segueixin promocionant un oci nociu al mig del poble o la ciutat, a ple dia i que perjudica directament als nostres fills i filles menors.

FAPA Mallorca treballam, entre d’altres temes, en la prevenció de riscos que afecten als menors, com el consum de drogues i alcohol, tractant alhora de conscienciar sobre el problema a altres pares i mares i implicar a altres col·lectius de la societat.

La plataforma FERYA (Familias en Red y Activas) està formada per organitzacions de famílies que reclamen exercir el seu dret com a pares i mares a jugar un paper actiu en la prevenció dels riscos que afecten els menors, sobre tot a través dels contextos de socialització, des de la premissa de la corresponsabilitat de totes les entitats socials.

Aquesta iniciativa compta amb el suport professional d’IREFREA i compta ja, des de fa 2 anys, amb grups organitzats d’associacions de pares i mares a cinc CCAA (Andalucia, Balears, Catalunya, Castilla-Leon i Galicia).

El juny de 2013 la plataforma es va presentar públicament i les tres federacions d’APIMA de Mallorca donàrem a conèixer un manifest demanant la implicació de tots els sectors socials davant el problema de l’alcohol a les festes populars. Podeu veure el manifest a continuació.

Anar a l'inici