COAPA Balears

COAPA Balears

(13 comentaris, 275 entrades)

Aquest usuari no ha compartit cap informació de perfil

Entrades de COAPA Balears

LA SUSPENSIÓ DEL TIL CONTINUA

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions de FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca i de les 270 APIMA que en representen aquestes federacions, COMUNICA en relació a la interposició per part de la Conselleria d’Educació del recurs de reposició contra la interlocutòria que estimava la suspensió cautelar de l’Ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris que:

PRIMER.- El Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) ha DESESTIMAT el recurs de reposició de la Conselleria d’Educació.

SEGON.- Es ratifica la interlocutòria a tots els efectes i per això es manté la SUSPENSIÓ CAUTELAR de l’ordre esmentada mentre duri el procediment judicial.

TERCER.- Finalment aquesta resolució, contra la que no hi cap recurs ordinari, indica que s’han imposat a l’administració les costes corresponents.

 

La nostra conclusió és que una vegada més, i ja són moltes, el Tribunal Superior de Justícia es reitera en la suspensió.

Afortunadament i gràcies a la feina i la voluntat de milers de persones el Sr. Bauzá ha fracassat en la imposició d’una norma que no s’ajustava a dret i que per tant volia passar per sobre dels nostres drets fonamentals.

Era una aposta personal i malaltissa que ha acabat però que no l’hem d’oblidar, ni els governants ni la ciutadania, perquè ningú no hauria de governar d’esquena al poble.

Lideratges per a l’aprenentatge – Conferències

illesxpacte_conferencies

Illes per un Pacte organitza un cicle de conferències per conèixer les tendències que han alimentat els processos de reflexió del document de Pacte i que marquen futur en els sistemes educatius que funcionen bé.

El fil que les lligarà serà el lideratge per a l’aprenentatge, una modalitat de gestió i dinamització del centre educatiu que persegueix la creació d’entorns perquè els aprenents despleguin els seus talents i al mateix temps succeeixi el creixement professional del docent.

Aquest tipus de lideratge persegueix un avanç continuat i sostenible. Les comunitats professionals d’aprenentatge —Professional Learning Communities, o PLC— que resulten d’aquesta reorganització són una de les eines més efectives per a la millora educativa i el creixement professional dels que hi participen.

Per a més informació consultau el fulletó informatiu

illesxpacte_conferencies_breu

 

ILLES PER UN PACTE EDUCATIU

L’hora ha arribat,

les Illes treballen per un Pacte Educatiu

Dia 10 d’octubre va néixer Illes per un Pacte, a una reunió històrica que va reunir la majoria d’entitats de l’àmbit educatiu per reflexionar sobre un Pacte Educatiu Interilles, integrant les inciatives actuals per treballar en una proposta comuna.

L’origen de la reunió el trobam a la Declaració de ses Salines, després de la presentació aquest agost de la proposta de Menorca Edu21, on vàrem percebre que calia una feina ampla i consensuada que s’estengués al conjunt de tota la comunitat.

La reunió va convocar totes les iniciatives actuals: MenorcaEdu21, Pitiüses per l’Acord, Cercle EducatiuLlibre Verd, a més d’entitats com la UIB, Assemblea de Docents, GTU (Grup de treball unitari que reuneix a tota la comunitat educativa de Mallorca), COAPA Balears i les federacions de les Illes, CRIDA i la comunitat del Raiguer.

Amb la representació de famílies, alumnes, docents, equips directius, escola pública i concertada, entitats de l’àmbit social no educatiu i empresarial de totes les illes es va iniciar una reunió presidida en tot moment per la responsabilitat de la tasca iniciada.

illesperunpacte_foto

La reunió, moderada pel president de la Fundació Jaume Bofill, Ismael Palacín, es va plantejar en tres parts. A la primera s’obrí un debat sobre els continguts de la proposta de Pacte, partint dels documents ja elaborats i plantejant la visió de cada entitat, que va permetre comprovar la sintonia que compartim en els punts primordials. La segona part per establir un full de ruta i parlar sobre la necessitat i la capacitat d’implicació de les nostres entitats. A la tercera part es va treballar per establir les directrius de governança de la iniciativa.

La nostra passa com a famílies està feta i el nostre compromís amb les APIMA, d’anar a la recerca d’una alternativa en positiu pel sistema educatiu, està ben encaminat. Ara toca seguir treballant i aviat es farà necessària també la vostra participació en els espais d’opinió que s’obriran, on podreu d’aportar les vostres idees sobre les propostes que es plantegin.

 

Processos judicials contra el TIL

Després dels recursos que la Comunitat Educativa ha interposat contra la normativa del TIL i de les declaracions contradictòries del Govern, hi ha molta confusió i desinformació al voltant de la seva situació judicial.

FAPA Mallorca ofereix aquest resum temporal de la situació fins avui, realitzat amb l’assistència jurídica pertinent, l’objectiu de donar el màxim d’informació objectiva. S’ha implificat la nomenclatura jurídica sempre que ha estat possible, per facilitar la comprensió dels processos judicials.

Processos judicials contra el TIL

 

El Tribunal Superior suspèn el TIL

coapaAquests dos darrers dies, la comunitat educativa de les Illes Balears hem viscut com s’ha fet justícia, els tribunals han atès les nostres peticions i es confirma que teníem raó.

Ahir, el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears va ser clar i contundent en les seves sentències:

EL DECRET TIL NO ÉS CONFORME A DRET I ÉS NUL

Ha quedat clar que la sra. Camps i el seu equip de la Conselleria d’Educació, aprofitant la posició d’avantatge que tenen les administracions públiques, ens han imposat al llarg d’un any la seva voluntat vulnerant els nostres drets en benefici d’unes intencions probablement partidistes.

Les normes són per a tothom, per a qui governa i per a la ciutadania, així són les regles democràtiques i qui s’aprofita dels subterfugis legals en el seu benefici està pervertint els drets de tots.

[més informació]

I avui, la Sala Contenciosa Administrativa ha acordat la

SUSPENSIÓ DE L’ORDRE D’APLICACIÓ DEL TIL

Pel que fa al Govern, ja ha declarat que recorrerà aquesta darrera actuació judicial cautelar, però malgrat això, aquesta suspensió i les sentències que ahir declaraven nul el Decret TIL fan palès que aquesta nefasta manera d’aplicar el trilingüisme té els dies comptats.

En qualsevol cas, l’única estratègia del Govern, que no ha negat la seva incompetència formal i que no pot aturar les decisions del TSJIB, és dilatar amb recursos i més recursos, caigui qui caigui, en un intent a la desesperada per evitar la proximitat del fracàs i la vergonya de reconèixer la seva incapacitat.

Aquests fets ens demostren dues coses:

  1. l’enorme poder apriorístic que té l’Administració i el perill d’atorgar aquest poder a persones que en facin abús d’ell.
  2. no es pot governar d’esquena a la ciutadania i vulnerar els drets les persones continuada i impunement sense que això tingui conseqüències algun dia.

Com a conclusió, exigim al Govern responsabilitat i que deixi de posar més entrebancs, que assumeixi les seves errades i que doni instruccions als centres educatius per retornar als projectes educatius immediatament anteriors al TIL.

Les “urnes”, en les què tant s’empara la Sra. Camps, són un dipòsit de confiança que s’ha de cuidar amb treball, sensibilitat i fets tangibles. El Govern actual amb aquestes actuacions roïnes de dilació, que afecten el futur dels nostres fills, just acaba de malbaratar el seu poc saldo.

INFORME UIB – CONTENCIÓS CONTRA EL TIL

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions d’associacions de pares i mares d’alumnes (FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca) així com també en representació de les més de 270 associacions de pares i mares d’alumnes de les Illes federades, vol comunicar que:

Com ja es va comunicar a principi del mes de juliol es va anunciar davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) la interposició d’un recurs contenciós administratiu contra l’Ordre de la Conselleria d’Educació, de 9 de maig, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del TIL als centres docents no universitaris.

Des d’aquell moment el recurs ha seguit el procediment oportú i després de l’admissió a tràmit es va atorgar a la Conselleria 10 dies per exposar el que estimàs procedent pel que fa a la peça separada de la suspensió cautelar que demanava el nostre contenciós.

Actualment, la resposta de la Conselleria ja s’ha de trobar en mans del Tribunal per a l’estudi dels arguments jurídics exposats per les parts. És per això que, en aquest moment, volem compartir íntegrament l’informe jurídic encarregat a la UIB pdf (signat per 5 professors) en el qual es basa l’argumentació del nostre recurs contenciós.

Així, ara la “pilota és al terrat” del TSJIB, qui ha de deliberar i emetre una interlocutòria sobre la peça separada de la suspensió cautelar.

Sembla que la història es repeteix, com en un mal somni, però des del col·lectiu que representam volem confiar en la justícia i esperam que el tribunal resolgui el més aviat possible pel bé dels nostres fills/es, que són els que pateixen aquesta situació en primera persona.

A continuació teniu les principals conclusions de l’informe encarregat a la UIB:

  1. Pel que fa al procediment d’elaboració de l’Ordre manca l’informe preceptiu d’alguns òrgans i institucions consultives (com la mateixa UIB), la qual cosa constitueix un vici rellevant del procediment afecta a la validesa de la norma reglamentària.
  2. En relació a l’habilitació de la Consellera per dictar l’Ordre analitzada, cal entendre que el Decret Llei 5/2013 esgota la seva vigència al curs 2013-14 per voluntat de l’autor de la disposició, així l’Ordre en qüestió en allò que desenvolupa el Decret Llei és invàlida ja que no té habilitació per regular la matèria a la qual es refereix.
  3. La implantació d’un sistema integrat de llengües que imposa una llengua estrangera com a llengua vehicular per a l’ensenyament de disciplines no lingüístiques, com indica l’Ordre, no encaixa amb els principis fonamentals de l’ensenyament plurilingüe que estableix la LOMQE, que és norma bàsica de l’Estat aprovada i publicada abans de l’inici de la tramitació de l’Ordre.
  4. El principi d’universalitat del TIL impedeix que els centres, a la vista de les necessitats del seu entorn, puguin prendre decisions sobre el desenvolupament i complement del seu currículum atesa la rigidesa i detallisme sobre la determinació horària en relació a les llengües en que s’ha d’impartir la docència.
  5. Els alumnes de les Illes, que hauran tingut unes condicions de formació distintes pel TIL, s’hauran de sotmetre a unes proves comunes a tot l’Estat que pretenen garantir la igualtat per a l’obtenció dels títols acadèmics i es trobaran en situació desigual a la resta d’alumnes de l’Estat. Així, si la normativa autonòmica genera desequilibris respecte a la regulació bàsica de l’Estat i no es corregeix, se vulnera el principi d’igualtat (art. 14 CE).
  6. En la mesura que s’estableix la igualtat horària entre les dues llengües, l’Ordre contradiu l’article 1.2 de la Llei de normalització lingüística de rang superior afectant al principi de jerarquia normativa, la qual cosa provocaria la nul·litat de ple dret dels preceptes afectats.
  7. La concreció de l’Ordre, sobre l’equilibri entre llengües, ignora la línia jurisprudencial ja que planteja l’assoliment de l’equilibri lingüístics en quant als resultats de l’ensenyament i no com un apriorisme aritmètic com pretén l’Ordre. Una cosa és la convivència de dues llengües en plena igualtat jurídica i l’altra donar el mateix tractament a les dues, quan una d’elles no està en plena igualtat amb l’altra.

Queda prou clar, fins i tot per algú no especialment versat en la matèria, que aquesta ordre té greus mancances que afecten a la seva legalitat.

LES FAMÍLIES REBUTJAM L’OCI FONAMENTAT EN EL CONSUM ABUSIU D’ALCOHOL

FERYA_logo

Les associacions de pares i mares de FAPA Mallorca i la Plataforma FERYA rebutjam un model d’oci fonamentat en el consum abusiu d’alcohol.

Criticam el foment per part de les administracions públiques d’activitats com el Birracruzis promocionant un oci nociu, al mig del carrer i a ple dia, i que no garanteix una correcta prevenció del consum de substàncies tòxiques entre els menors.

Actualment, el consum d’alcohol està molt relacionat amb el temps d’oci tant de la població local com dels turistes, però com a pares i mares, sense ignorar la nostra responsabilitat individual, no podem acceptar la influència que tenen sobre els menors algunes actituds “normalitzades” que es repeteixen amb massa freqüència a les festes populars i a activitats que lliguen de manera perillosa diversió amb alcohol.

Com ja denunciàrem abans de l’estiu passat, el consum d’alcohol desmesurat a la via pública, inclús per part de menors, durant les festes populars i les berbenes s’ha convertit en un problema que ha obligat a alguns municipis a aprovar ordenances específiques. Valoram molt positivament que ajuntaments com els de Campos, Capdepera, Esporles o Montuïri hagin pres mesures per tal d’evitar el consum d’alcohol a la via publica.

Tampoc, podem oblidar les imatges lamentables que s’han vist aquest estiu d’un tipus d’oci molt poc saludable que es fomenta en alguns llocs turístics, com és el cas de Magaluf, on es repeteixen diàriament tot tipus d’actituds incíviques i que han conduit a accidents greus.

Tanmateix, encara es produeixen amb excessiva freqüència situacions no desitjables que fomenten un tipus d’oci lligat a un consum abusiu d’alcohol, que tenen un efecte negatiu sobre els menors. Aquest és el cas del Birracruzis, que aquest any celebrarà la seva 9a edició el 30 d’agost a Pollença. Es tracta d’un esdeveniment que té com a principal finalitat beure cervesa i fer-ne una competició, premiant els que més en beuen. D’això se’n desprèn un missatge de promoció del consum no moderat d’alcohol lligat a la diversió, contrari a les polítiques de salut pública per les què les administracions haurien de vetllar. Les seves característiques, pels carrers del poble a partir de les 9:00h del matí, fan que el missatge de permissivitat en l’abús de l’alcohol arribi d’una manera molt directa als menors. De fet, s’ha vist en anteriors edicions, celebrades a Alcúdia i Inca, l’estat d’ebrietat en el qual acaben molts dels participants.

Des de FAPA Mallorca i la Plataforma FERYA hem fet arribar als organitzadors del Birracruzis i a l’Ajuntament de Pollença, que ha autoritzat l’activitat, la nostra preocupació en vers la protecció dels menors en quant a la promoció d’un tipus d’oci fonamentat en un consum abusiu d’alcohol. Agraïm a l’Ajuntament de Pollença, segons la resposta, que garanteixi el compliment de la normativa vigent pel que fa a la venda d’alcohol a menors i a la seguretat dels participants i de la resta de ciutadans. Però ho consideram del tot insuficient, ja que no ens contesta a com pensa evitar la promoció del consum d’alcohol davant els menors a la via pública.

Els pares i mares demanam coherència a les administracions i que no segueixin promocionant un oci nociu al mig del poble o la ciutat, a ple dia i que perjudica directament als nostres fills i filles menors.

FAPA Mallorca treballam, entre d’altres temes, en la prevenció de riscos que afecten als menors, com el consum de drogues i alcohol, tractant alhora de conscienciar sobre el problema a altres pares i mares i implicar a altres col·lectius de la societat.

La plataforma FERYA (Familias en Red y Activas) està formada per organitzacions de famílies que reclamen exercir el seu dret com a pares i mares a jugar un paper actiu en la prevenció dels riscos que afecten els menors, sobre tot a través dels contextos de socialització, des de la premissa de la corresponsabilitat de totes les entitats socials.

Aquesta iniciativa compta amb el suport professional d’IREFREA i compta ja, des de fa 2 anys, amb grups organitzats d’associacions de pares i mares a cinc CCAA (Andalucia, Balears, Catalunya, Castilla-Leon i Galicia).

El juny de 2013 la plataforma es va presentar públicament i les tres federacions d’APIMA de Mallorca donàrem a conèixer un manifest demanant la implicació de tots els sectors socials davant el problema de l’alcohol a les festes populars. Podeu veure el manifest a continuació.

IRREGULARITATS A LA RESOLUCIÓ DE LES AJUDES DE MENJADOR

coapaDia 29 de juliol s’ha publicat al BOIB les llistes definitives de la convocatòria de les ajudes de menjador link-blue, i FAPA Mallorca i COAPA Balears ens hem posat en contacte amb la Conselleria d’Educacio fent una sèrie de propostes per a normalitzar les irregularitats que s’han produïdes i els perjudicis que aquestes poden ocasionar a les famílies afectades.

La data de publicació fora de l’horari lectiu, 29 de juliol, ha fet que les famílies no tenen coneixement de la publicació de les llistes definitives, ja que els centres, que habitualment són els que informen, el mes d’agost estan tancats.

En el cas que les famílies sol·licitants s’hagin assabentat de la publicació, la Conselleria ha fet servir a la resolució definitiva publicada al BOIB uns codis per identificar l’alumne, el qual no coneixen les famílies, i això no fa possible que es pugui saber si les ajudes han estat concedides o no.

Tot això provoca que les famílies no puguin exercir el seu dret de recórrer, si escau, la resolució en el termini d’un mes que assenyala la resolució, i això podria provocar la ineficàcia de la Resolució admnistrativa.

En un primer contacte amb la Conselleria, hem proposat ampliar el termini de recurs a la recepció comptabilitzant només els dies lectius, com la mateixa Conselleria ha establert pel que fa als pagaments, donant els temps necessari perquè les famílies s’assabentin de la publicació i puguin demanar el seu codi personal.

La conselleria no ha admès aquesta proposta i la Cap d’Escolarització únicament ha accedit a facilitar els codis a cada família telefònicament, solució que consideram molt limitada perquè no soluciona el fet de que moltes famílies no coneixeran la publicació de les llistes fins que el centri es posi en contacte amb elles.

En qualsevol cas, les famílies que hagin demanat ajudes de menjador poden demanar el seu codi telefònicament a la Conselleria i consultar les llistes als enllaços que trobaran al final de la següent web link-blue.

Tot plegat es vulneren una vegada més els drets de les famílies per no haver fet les coses en temps i forma. Basta recordar que la pròpia conselleria s’havia AUTOCOMPROMÈS a les bases en fer un primer pagament el dia 30 de juny però en aquesta data encara no tenia resolta la resolució, provocant que un any més els pagaments es facin amb un curs de retard.

Podeu consultar aquí la nota de premsa íntegrapdf.

LA CONSELLERIA OBLIGA A APLICAR ELS PROJECTES TIL NO APROVATS

Nota de premsa de FAPA Mallorca:

La Conselleria ha tornat a actuar amb improvisació i de manera autoritària davant la no aprovació dels aspectes pedagògics dels projectes TIL, per part dels claustres de molts de centres. Avui hapublicat al BOIB una resolució pdf que obliga als centres a aplicar els projectes TIL malgrat no siguin aprovats pels claustres, aprovació d’obligat cumpliment segons la normativa actual, mostrant una vegada més el seu menyspreu per les comunitat educatives i la seva falta d’intenció d’arribar al consens.

FAPA Mallorca en representació de 185 APIMA a Mallorca, amb aproximadament 32.000 famílies associades, vol comunicar la seva indignació més profunda per la darrera actuació de la Conselleria d’Educació qui, lluny de treballar per la recuperació de l’estabilitat als centres, ha reactivat el conflicte educatiu amb la imposició d’una resolució que obliga a aprovar aquells projectes TILs dels centres que, segons criteri dels claustres, no s’hagin aprovat a dia d’avui.

Des dels claustres, ja que als Consells Escolars se’ls ha despullat actualment de la capacitat de decisió que tenien abans de la imposició de la LOMCE, l’objectiu de la no aprovació era fer palesa la disconformitat amb uns projectes que no presenten garanties pedagògiques per a l’aplicació a les aules i que per tant es no es consideren bons pels nostres fills i filles.

Davant aquesta postura responsable dels docents, la qual compartim, les persones al capdavant de la Conselleria d’Educació han demostrat una vegada més la seva incapacitat per arribar a punts de consens i han optat per imposar per la força uns projectes TIL que no es sostenen pedagògicament.

Però, a més, aquesta acció prepotent i unilateral, fora escoltar ningú, també entra en conflicte amb elprincipi de jerarquia normativa perquè la Conselleria actua en contra de la seva pròpia norma, elprincipi de sotmetiment a la Llei de les administracions i el principi d’autonomia de centre, sempre anomenat des de la Conselleria però sempre interpretat de forma interessada. Tot plegataquesta Resolució presenta indicis que generen dubtes raonables sobre la seva legalitat, però la Conselleria que ja té experiència sobre la vulneració dels drets fonamentals ha ignorat les conseqüències per tal de fer la seva voluntat.

Per tot això, les associacions de mares i pares, que treballam conscients de la nostra responsabilitat i del compromís amb les famílies, vivim aquesta situació amb preocupació perquè l’educació dels nostres fills i filles està en mans de qui no sap què es fa i, lluny posar-hi seny, fan i desfan sense cap més altre argument que imposar la seva voluntat encara que això perjudiqui a l’alumnat.

Davant d’aquest escenari, volem manifestar el nostre suport als claustres perquè en l’exercici de la seva tasca puguin decidir d’acord amb el seu criteri professional, volem manifestar que mantindrem les nostres conviccions i el respecte per la llei, que no és el mateix que fer servir les eines normatives de forma interessada i finalment esperam que els tribunals, a qui hem recorregut sobre la validesa de l’Ordre de desenvolupament del TIL, preguin les decisions oportunes per restaurar la legalitat, la qual cosa tindria conseqüències sobre la situació que planteja aquesta darrera Resolució i sobre l’abús en les formes d’implantació de les normes que cada dia semblen més d’un altre temps.

No podem acabar sense recordar que un curs que no ha estat normal no podia acabar de forma normal i la Sra. Camps ha volgut ser protagonista ficant la pota una vegada més. Qui no demostra capacitat no hauria d’accedir al poder i qui, com és el cas, demostra la seva ignorància i incapacitat hauria de ser retirat del seu càrrec per evitar conseqüències irreversibles.

ADMÈS EL RECURS CONTRA L’ORDRE DEL TIL

coapaCOAPA Balears, en representació de les Federacions de FAPA Formentera, FAPA Eivissa, FAPMA Menorca i FAPA Mallorca i de les 270 APIMA que en representen aquestes federacions, vol comunicar que s’ha admès a tràmit el recurs contra l’Ordre de desenvolupament del TIL pels propers cursos. Així mateix, es formarà una peça separada per a la petició de suspensió cautelar, demanada per evitar les conseqüències negatives que la seva aplicació tendrà sobre els nostres fills i filles.

PRIMER.- D’acord amb la notificació rebuda de la Sala del Contenciós-administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Balears, en data 21 de juliol de 2014 es va resoldre l’admissió a tràmit  del recurs contenciós-administratiu que es va formular contra l’Ordre de la Consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014, publicada en el BOIB núm. 64, de dia 10 de maig de 2014, per la qual es desenvolupen determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris.

SEGON.- També se’ns ha comunicat que pel que fa a la petició de suspensió cautelar es formarà una peça separada i d’acord amb la normativa d’aplicació se li atorga a la Conselleria d’Educació el termini de 10 dies per exposar el que consideri oportú.

TERCER.- Finalment se’ns informa que s’ha designat com a magistrat-ponent pel recurs a l’Il·lm Sr. Gabriel FIOL GOMILA.

Feed RSS de COAPA Balears
Anar a l'inici